MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 977, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 977, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 977, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 977, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 977, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 977, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 977, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 977, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Handelingen II 2018-2019, nr. 9, item 3
- Kamerstukken I 2018-2019, 34 977, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2018-2019, 34 977, B (eindverslag)
- Handelingen I 2018-2019, nr. 4, item 5

 

 

WET van 17 oktober 2018, Stb. 2018, 424, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019). Inwerkingtreding: 1 januari 2019 (Stb. 2018, 425).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en enkele andere ministeries;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A.¹ [MvT]
In artikel 7a, tweede lid, onderdeel a, wordt na "dat kalenderjaar" ingevoegd ", dan wel een gedeelte daarvan,".
B. [MvT]
In artikel 13, tweede, derde en achtste lid, wordt "bekendgemaakt" vervangen door: medegedeeld.
C.¹ [MvT]
Aan artikel 14 worden twee leden toegevoegd, luidende:
-5. In afwijking van het eerste lid, tweede zin, wordt de aanvraag om het extra bedrag aan kinderbijslag voor het kalenderjaar 2017 ingediend vóór 1 december 2019.
-6. Het vijfde en dit lid vervallen met ingang van 1 januari 2022.

1. Ingevolge artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 8 november 2018, Stb. 2018, 425, is het tijdstip van inwerkingtreding van de onderdelen A en C bepaald op 23 november 2018, red.

 

Art. II. Algemene nabestaandenwet  [MvT]
Artikel 2 van de Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "bekendgemaakt" vervangen door: medegedeeld.
2.¹ Het vijfde lid komt te luiden:
-5. Met ingang van 1 januari 2019 tot 1 januari 2022 wordt het in het eerste lid, onderdeel b, genoemde percentage twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, verlaagd met 1,875 procentpunt. Met ingang van 1 januari 2022 wordt het in het eerste lid, onderdeel b, genoemde percentage twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, verlaagd met 2,5 procentpunt. Het gewijzigde percentage en de dag waarop de wijziging ingaat, wordt door of namens Onze Minister medegedeeld in de Staatscourant. Dit lid vervalt op het moment dat het percentage van 100 is bereikt.

1. Ingevolge artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 8 november 2018, Stb. 2018, 425, is het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onder 2, bepaald op 23 november 2018, red.

 

Art. III. Algemene Ouderdomswet  [MvT]
In de artikelen 7a, tweede lid, en 9, zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet wordt "bekendgemaakt" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.