MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 8 (amendement-Westerveld)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 9 (motie-Westerveld)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 10 (motie-Kerstens)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 11 (gewijzigd amendement-Westerveld)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 070, nr. 12 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 070, nr. 13 (brief Minister van VWS)

- Handelingen II 2018-2019, nr. 60, item 5
- Handelingen II 2018-2019, nr. 60. item 12
- Handelingen II 2018-2019, nr. 61. item 22
- Handelingen II 2018-2019, nr. 61, item 23
- Kamerstukken I 2018-2019, 35 070, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2018-2019, 35 070, B (voorlopig verslag)

- Kamerstukken I 2018-2019, 35 070, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2018-2019, 35 070, D (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2018-2019, 35 070, E (eindverslag)
- Kamerstukken I 2019-2020, 35 070, F (brief Minister van VWS)

- Handelingen I 2018-2019, nr. 30, item 5

 

 

WET van 22 mei 2019, Stb. 2019, 221, tot wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd). Inwerkingtreding: 1 juli 2019 (Stb. 2019, 222).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking worden gecentraliseerd en dat het wenselijk is om Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te belasten met de zorg voor luisterlijnen in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het vertrouwenswerk in de Jeugdwet;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-10. Het slot van het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de tolkvoorziening als bedoeld in artikel 10g.
B. [MvT]
Na artikel 10f wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.