Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2018-2019, 2019-2020, 35 087.
Handelingen II 2018-2019, nr. 92, item 9, nr. 94, item 17 en 18.
Kamerstukken I 2018-2019, 35 087 (A, B).
Handelingen I 2018-2019, nr. 38, item 5.

 

 

WET van 10 juli 2019, Stb. 2019, 288, tot wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris. Inwerkingtreding: 1 januari 2020 (Stb. 2019, 437).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat - met het oog op uitvoerbaarheid en het terugdringen van regeldruk - het wenselijk is om de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg aan te passen zodat de arts, de gezondheidszorgpsycholoog en de orthopedagoog-generalist als Wzd-functionaris kunnen fungeren;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. Ia.
In artikel 3.2.3 van de Wet langdurige zorg wordt na het eerste lid, onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot derde tot en met zesde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.