MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 275, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 275, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 275, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 275, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 275, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 275, nr. 6 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 275, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 275, nr. 8 (amendement-Nijkerken-De Haan c.s)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 275, nr. 9 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 275, nr. 10 (gewijzigd amendement-Nijkerken-De Haan c.s.)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 275, nr. 11 (amendement-Kwint c.s.)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 275, nr. 12 (brief Staatsecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 275, nr. 13 (amendement-Kwint en Leijten)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 275, nr. 14 (brief Staatsecretaris van SZW)

- Handelingen II 2019-2020, nr. 25, item 18
- Handelingen II 2019-2020, nr. 28, item 10
- Kamerstukken I 2019-2020, 35 275, nr. A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2019-2020, 35 275, nr. B (eindverslag)
- Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 5

 

 

WET van 11 december 2019, Stb. 2019, 483, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020). Inwerkingtreding: 1 december 2020 (Stb. 2019, 484).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en enkele andere ministeries;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Aanpassingswet Wnra  [MvT]
De Aanpassingswet Wnra wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 2.1, onderdeel C en G, wordt "475d, vierde lid" vervangen door: 475d, derde lid.
B. [MvT]
In artikel 2.4, onderdeel D, wordt "475d, vierde lid" vervangen door: 475d, derde lid.
C. [MvT]
In artikel 2.9, onderdeel D, wordt "475d, vierde lid" vervangen door: 475d, derde lid.
Ca.
In artikel 2.16, onderdeel A, wordt "Wet ambtenaren defensie 2017" vervangen door: Wet ambtenaren defensie.
Cb.
Artikel 2.18 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel A, onder 4, wordt in artikel 13a "bij algemene maatregel van bestuur" vervangen door: bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.
2. Onderdeel D vervalt.
D. [MvT]
In artikel 2.22, onderdeel E, wordt "475d, vierde lid" vervangen door: 475d, derde lid.
E. [MvT]
In artikel 2.23, onderdeel D, wordt "475d, vierde lid" vervangen door: 475d, derde lid.
F. [MvT]
In artikel 3.1, onderdeel D, wordt "475d, vierde lid" vervangen door: 475d, derde lid.
G. [MvT]
In artikel 5.1, onderdeel B, wordt "475d, vierde lid" vervangen door: 475d, derde lid.
H. [MvT]
In artikel 6.5, onderdeel, B, wordt "475d, vierde lid" vervangen door: 475d, derde lid.
I. [MvT]
In artikel 6.15, onderdeel B, wordt "475d, vierde lid" vervangen door: 475d, derde lid.

 

Art. Ia. Algemene Kinderbijslagwet
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.