MEMORIE VAN TOELICHTING (onbewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 299, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 299, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 299, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 299, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 299, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 299, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 299, nr. 7 (nota van wijziging)

- Handelingen II 2019-2020, nr. 42, item 3
- Kamerstukken I 2019-2020, 35 299, nr. A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2019-2020, 35 299, nr. B (eindverslag)
- Handelingen I 2019-2020, nr. 19, item 5

 

 

WET van 5 februari 2020, Stb. 2020, 67, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2020). Inwerkingtreding: 19 maart 2020 en 1 juli 2020 (Stb. 2020, 93).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.  [MvT]
Artikel 2.5.5 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet vervalt.

 

Art. XII.  [MvT]
De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:
aA.
Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 4.2.1, eerste lid, onderdeel c, door een komma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. hij ervoor zorgt dat voor een verzekerde waarop de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten toepassing vindt of voor diens vertegenwoordiger een cliƫntenvertrouwenspersoon als bedoeld in hoofdstuk 4a van die wet beschikbaar is.
A. [MvT]
Artikel 5.2.1 vervalt.
B. [MvT]
In artikel 5.2.2, tweede lid, vervalt onderdeel b, onder verlettering van de onderdelen c en d tot onderdelen b en c.
C. [MvT]
Artikel 5.2.3 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.