Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WIJZIGING  ZW  IN  VERBAND  MET  AANPASSING  AAN  WAO

 

 

- ONTWERP VAN WET
- TEKST ZIEKTEWET 1963

rblz.|10 l.k.| 

Kamerstukken II 1962-1963, 7171

Wijziging van de Ziektewet (aanpassing aan de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikelen I t/m LII
 

 

 

Algemeen

 

     1. Het hierbijgaande wetsontwerp tot wijziging van de Ziektewet strekt ertoe deze wet [lees: die wet, red.] aan te passen aan het wetsontwerp inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze aanpassing heeft in de eerste plaats betrekking op enkele principiŽle wijzigingen welke het gevolg zijn van het streven naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering; daarnaast bevat deze aanpassing enkele meer technische wijzigingen van de Ziektewet, welke in het algemeen eveneens de consequentie zijn van de beoogde arbeidsongeschiktheidsverzekering.
     De principiŽle wijzigingen betreffen het onder de werkingssfeer van de Ziektewet brengen van ongevallen in verband met de dienstbetrekking en het afschaffen van de loongrens in die wet. Voor wat de eerste wijziging betreft, kan naar de mening van de ondergetekende met een summiere toelichting worden volstaan. Op het afschaffen van de loongrens zal meer diepgaand worden ingegaan.

     2. Het wetsontwerp inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering strekt ertoe de in de Invaliditeitswet geregelde invaliditeitsverzekering alsmede de in de Ongevallenwetten vervatte voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid te vervangen en voorziet in uitkering wegens arbeidsongeschiktheid na het verstrijken van de maximumuitkeringstermijn voor de ziekengelduitkering. Het vervallen van de wettelijke ongevallenverzekering brengt met zich dat de Ziektewet ook zal moeten voorzien in uitkering bij arbeidsongeschiktheid wegens ongeval in verband met de dienstbetrekking. De belemmeringen welke, in het kader van de huidige opzet, ter zake thans in de Ziektewet voorkomen, dienen derhalve te worden weggenomen.

     3. Met betrekking tot de tweede principiŽle wijziging in de Ziektewet, namelijk het doen vervallen van de loongrens, merkt de ondergetekende het volgende op. Naar zijn wijze van zien vloeit uit de aard van de conceptie van een wettelijke ziekengeldverzekering, onmiddellijk en aansluitend gevolgd door een wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voort dat deze beide componenten ten nauwste op elkaar dienen te zijn afgestemd. Het is duidelijk dat het in de wettelijke ziekengeldverzekering blijven hanteren van een loongrens, terwijl deze in de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering zal ontbreken, een dergelijke coŲrdinatie een ernstige belemmering in de weg zou leggen. Wanneer men in de toekomstige constellatie tot een verantwoorde opzet wil komen, dan dient, naar het gevoelen van de ondergetekende, een geval van langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid van meet af aan in behandeling te zijn bij hetzelfde orgaan. Voor werknemers met een looninkomen beneden de voor de Ziektewet geldende loongrens wordt aan dit desideratum, behoudens een enkel uitzonderingsgeval, voldaan. Voor personen die een looninkomen genieten dat de evenbedoelde grens te boven gaat, zou dit niet het geval zijn. Immers gedurende de ziektewetperiode zouden deze personen geen ziekengeld ontvangen. In de loonderving zou hetzij door gehele of gedeeltelijke loondoorbetaling, hetzij door middel van een uitkering op grond van een particulier gesloten verzekering, hetzij anderszins moeten worden voorzien. Het is duidelijk dat rblz.|10 r.k.| in de laatstbedoelde gevallen de bemoeiingen van het orgaan van de arbeidsongeschiktheidsverzekering praktisch veelal eerst 52 weken na

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | ontwerp van wet | tekst Ziektewet 1963 | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x