Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 23 983.
Handelingen II 1994-1995, blz. 3579-3603, 3656-3657.
Kamerstukken I 1994-1995, 23 983 (242, 242a, 242b, 242c).
Handelingen I 1994-1995, zie vergaderingen d.d. 27 juni en 4 juli 1995.

 

 

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen). Inwerkingtreding: 26 juli 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het verplicht vragen van advies door de regering bij algemene beleidsvoornemens, waaronder regelgeving, wordt vervangen door een bevoegdheid om advies te vragen; dat het voorts wenselijk is dat er een algemene regeling wordt getroffen met betrekking tot de mogelijkheid van het stellen van een dwingende termijn aan het vragen van advies door een bestuursorgaan en deze regeling op te nemen in de Algemene wet bestuursrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  II

Ministerie van Justitie

 

Art. 1.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 3:1 komt te luiden:
Art. 3:1.
-1. Op besluiten, inhoudende algemeen verbindende voorschriften:
a. is afdeling 3.2 slechts van toepassing, voor zover de aard van de besluiten zich daartegen niet verzet;
b. is afdeling 3.6 niet van toepassing.
-2. Op andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten zijn de afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de handelingen zich daartegen niet verzet.
B.
Artikel 3:5 wordt gewijzigd als volgt:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:
-2. Deze afdeling is niet van toepassing op het horen van de Raad van State.
C.
Artikel 3:6 wordt gewijzigd als volgt:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:
-2. Indien het advies niet tijdig wordt uitgebracht, staat het enkele ontbreken daarvan niet in de weg aan het nemen van het besluit.
D.
Na artikel 3:9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.