Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1993-1994, 1994-1995, 23 800.
Handelingen II 1994-1995, blz. 2829-2843, 2854.
Kamerstukken I 1994-1995, 23 800 (285).
Handelingen I 1994-1995, blz. 1426.

 

 

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 403, houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet. Inwerkingtreding: 5 september 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet van 6 april 1994 (Stb. 1994, 261) heeft verklaard dat er, mede gelet op de veranderde wijze van samenstelling van de Eerste Kamer als gevolg van de algehele grondwetsherziening van 1983, grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Grondwet ondergaat de in de artikelen II en III omschreven veranderingen.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.