MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 7 (amendement-Biesheuvel)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 8 (amendement-Van Dijke)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 9 (amendement-Adelmund)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 10 (amendement-Adelmund)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 11 (amendement-Schimmel)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 12 (motie-Schimmel)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 13 (gewijzigd amendement-Adelmund en Schimmel)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 14 (amendementen-Adelmund c.s.)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 15 (motie-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 16 (motie-Biesheuvel)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 17 (motie-Van Dijke)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 18 (motie-Marijnissen)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 19 (motie-Marijnissen)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 20 (motie-Marijnissen)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 21 (motie-Marijnissen)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 22 (motie-Marijnissen)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 23 (motie-Adelmund c.s.)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 24 (motie-Adelmund en Schimmel)
- Handelingen II 1994-1995, blz. 5383-5408
- Handelingen II 1994-1995, blz. 5410-5455
- Handelingen II 1994-1995, blz. 5471-5491
- Handelingen II 1994-1995, blz. 5493-5494
- Handelingen II 1994-1995, blz. 5496-5503; niet gepubliceerd
- Handelingen II 1994-1995, blz. 5516-5527
- Handelingen II 1994-1995, blz. 5793
- Kamerstukken I 1994-1995, 24 221, nr. 290 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1994-1995, 24 221, nr. 290a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 221, nr. 1 (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 221, nr. 1a (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 221, nr. 1b (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 221, nr. 1c (eindverslag)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 221, nr. 1d (motie-Van de Zandschulp c.s.)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 221, nr. 1e (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 1995-1996, blz. 100-137
- Handelingen I 1995-1996, blz. 143

 

 

 

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 560, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie). Inwerkingtreding: 29 december 1995 (Stb. 1995, 679 en Stb. 1996, 189).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de bepalingen inzake het toekennen van bonusuitkeringen en opleggen van geldelijke bijdragen aan werkgevers, neergelegd in hoofdstuk IIIb van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, af te schaffen, alsmede in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet bepalingen op te nemen ter bevordering van de reïntegratie;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Wetswijzigingen

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 27 wordt "onverminderd het bepaalde in artikel 29" vervangen door: onverminderd de artikelen 29 en 29a.
B. [MvT]
Na artikel 29 wordt, onder vernummering van artikel 29a tot artikel 29b, een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Art. 29a.
-1. Ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid die intreedt binnen vijf jaar na de datum van toekenning of herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en die voortkomt uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan uitkering wordt genoten, vindt herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds plaats zodra de toegenomen arbeidsongeschiktheid onafgebroken vier weken heeft geduurd.
-2. Voor het bepalen van de periode van vier weken, bedoeld in het eerste lid, worden perioden van toegenomen arbeidsongeschiktheid samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan één maand opvolgen.
-3. Dit artikel vindt geen toepassing indien recht bestaat op herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 28 of 29, eerste lid, onderdeel a tot en met c.
C. [MvT]
Aan artikel 32 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:
-4. De arbeidsongeschiktheidsuitkering van degene die deelneemt aan een opleiding of scholing wordt gedurende deze opleiding of scholing niet ingetrokken of herzien in verband met een daaruit voortvloeiende afname van de arbeidsongeschiktheid, tenzij artikel 12, derde lid, van toepassing is. Indien de belanghebbende tijdens de opleiding of scholing inkomsten uit arbeid verwerft, is artikel 33, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
-5. Indien met toepassing van artikel 63 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering een reïntegratie-uitkering wordt verstrekt, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering gedurende de periode waarover eerstgenoemde uitkering wordt verstrekt, ter zake van de onbeloonde werkzaamheden niet ingetrokken of herzien.
D. [MvT]
Na artikel 32 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.