MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 096, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 096, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 096, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 096, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 1995-1996, blz. 305
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 096, nr. 43 (eindverslag)
- Handelingen I 1995-1996, blz. 100

 

 

 

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 576, tot wijziging van artikel 40 van de Wet financiering volksverzekeringen. Inwerkingtreding: 6 december 1995, zie artikel II.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wijziging te brengen in de regelen ten aanzien van het doen van uitkeringen uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 40, vijfde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.