Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  VERMINDERING  AFDRACHT  LOONBELASTING  EN  PREMIE  VOOR  DE  VOLKSVERZEKERINGEN

Versie 15 december 1995

(Recente versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1995-1996, 24 458.
Handelingen II 1995-1996, blz. 2591.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 458 (122, 122a, 122b).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 13 december 1995.

 

 

WET van 15 december 1995, Stb. 1995, 635, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen). Inwerkingtreding: 1 januari 1996.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de werkgelegenheid maatregelen te treffen ter vermindering van bepaalde loonkosten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  XII

Overgangs- en slotbepalingen

 

Art. 36.
Artikel 53 van de Wet financiering volksverzekeringen vervalt met ingang van 1 januari 1999.

 

Art. 37.
Indien het bij koninklijke boodschap van 15 juni 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering re´ntegratie; Kamerstukken 24 221) vˇˇr 1 januari 1999 tot wet is verheven en in werking is getreden, vervalt met ingang van 1 januari 1999 artikel 62, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Art. 39.
Indien het bij koninklijke boodschap van 15 juni 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering re´ntegratie; Kamerstukken 24 221) niet vˇˇr 1 januari 1999 tot wet is verheven en in werking is getreden, vervalt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet artikel 62, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Art. 48.
De Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd.
A.
1. Artikel 6, eerste lid, onderdeel o, wordt vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x