Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 23 699.
Handelingen II 1995-1996, blz. 1161-1183, 1243.
Kamerstukken I 1995-1996, 23 699 (70, 70a, 70b).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 12 december 1995.

 

 

WET van 14 december 1995, Stb. 1995, 676, houdende nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet tegemoetkoming studiekosten). Inwerkingtreding: 1 augustus 1996, zie artikel 96.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de tegemoetkoming in de studiekosten voor studerenden die nog niet de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt en voor studerenden die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt maar die niet vallen onder de werking van de Wet op de studiefinanciering, een wettelijke grondslag te geven; dat het in verband met de structuur van de tegemoetkoming wenselijk is deze tegemoetkoming in een aparte wet te regelen waardoor het noodzakelijk is onder meer de Wet op de studiefinanciering te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  XV

Wijzigingen in andere wetgeving

 

Art. 88. Wijzigingen in de Algemene bijstandswet
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 9, tweede lid, wordt onderdeel b vervangen door:
b. die onderwijs of een beroepsopleiding volgt als bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering of in hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten.
B.
In artikel 36, eerste lid, wordt na "aanspraak bestond op studiefinanciering op grond van hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering" ingevoegd: , op een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten,.
C.
In artikel 48 wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een derde lid ingevoegd, luidende:
-3. De tegemoetkoming in de studiekosten op grond van hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten wordt in aanmerking genomen naar het normbedrag voor de basistoelage als bedoeld in artikel 26 van die wet.
D.
In artikel 50, derde lid, wordt na "aanspraak bestaat op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering," ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.