MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 475, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 475, nr 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 475, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 475, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 475, nr. 16 (motie-De Jong)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 475, nr. 17 (motie-Verkerk c.s.)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 475, nr. 18 (motie-Verkerk c.s.)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 475, nr. 19 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 475, nr. 22 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 1995-1996, blz. 2593
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 475, nr. 130a (eindverslag)
- Handelingen I 1995-1996, blz. 515

 

 

 

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 682, tot invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet. Inwerkingtreding: 29 december 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de aanpassingssystematiek met betrekking tot de inkomensgrens voor AOW-gerechtigden in de Ziekenfondswet te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 3a, negende lid, vervalt.
B. [MvT]
Na artikel 3a wordt een nieuw artikel 3b ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.