MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 142, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 142, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 142, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 142, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 142, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 142, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 142, nr. 7 (tweede nota van wijziging)
- Handelingen II 1995-1996, blz. 2443-2450
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 142, nr. 132 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 142, nr. 130a (eindverslag)
- Handelingen I 1995-1996, blz. 515

 

 

 

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 684, tot wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van de ziekenfondsverzekering, alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet). Inwerkingtreding: 1 april 1996 (Stb. 1996, 193).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheden tot identificatie van verzekerden in de zin van de Ziekenfondswet te vereenvoudigen door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van die sociale ziektekostenverzekering in te voeren, alsmede enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
In de Ziekenfondswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. [MvT]
De aanduiding van de onderscheiden hoofdstukken komt te luiden: Hoofdstuk I tot en met IX.
B. [MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt "vijfde hoofdstuk" gewijzigd in: hoofdstuk V.
2. In het eerste lid, onderdeel d, wordt "tweede hoofdstuk" gewijzigd in: hoofdstuk II.
C. [MvT]
Het tiende lid van artikel 3 vervalt.
D. [MvT]
De laatste volzin van artikel 8i komt te luiden: In afwijking van artikel 77, aanhef en onder a, kan ter zake geen beroep worden ingesteld.
E. [MvT]
De eerste volzin van artikel 17, derde lid, komt te luiden: De nominale premie is verschuldigd vanaf het tijdstip van aanvang van de verzekering.
F. [MvT]
In artikel 18, tweede lid, vervalt de tekst na het woord "kosten".
G. [MvT]
Artikel 40 komt te luiden:
Art. 40.
-1. In de administratie van de ziekenfondsen ter zake van de uitvoering van deze wet wordt het sociaal-fiscaal nummer opgenomen waaronder een verzekerde is geregistreerd bij de rijksbelastingdienst.
-2. Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van personen die behoren tot een door Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiƫn, aangewezen groep van verzekerden.
-3. Bij de verstrekking van gegevens door de ziekenfondsen aan de in artikel 73b en 73c genoemde organen en personen wordt gebruik gemaakt van het sociaal-fiscaal nummer.
-4. De Ziekenfondsraad kan regelen stellen betreffende:
a. de minimumeisen waaraan de administratie der ziekenfondsen moet voldoen, met inbegrip van het verzamelen van statistische gegevens;
b. de inhoud, de vorm en het tijdstip van het door de ziekenfondsen bij de Ziekenfondsraad in te dienen jaarlijks verslag van hun werkzaamheden, met inbegrip van financiƫle gegevens;
c. de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de ziekenfondsen.
H. [MvT]
Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het zevende lid vervalt.
2. Het achtste tot en met elfde lid worden vernummerd tot vijfde tot en met achtste lid.
3. In het zesde lid (nieuw) wordt "achtste lid" vervangen door: vijfde lid.
4. In het achtste lid wordt "achtste en negende" vervangen door: vijfde en zesde.
I. [MvT]
In artikel 44, negende lid, en in artikel 44a, vierde lid, wordt na "artikel 45," ingevoegd: eerste lid, aanhef en.
J. [MvT]
In artikel 47, derde lid, wordt "elfde lid" vervangen door: tiende lid.
K. [MvT]
Na artikel 73a wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.