MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 417, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 417, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 417, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 417, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 417, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 417, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 417, nr. 6 (amendementen-Van Hoof)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 417, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 1995-1996, blz. 2204-2210
- Handelingen II 1995-1996, blz. 2267-2268
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 417, nr. 108 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 417, nr. 108a (eindverslag)
- Handelingen I 1995-1996, blz. 515

 

 

 

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 685, tot regeling van tijdelijke bijdragen aan havenbedrijven voor herstructurering van de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging van hoofdstuk V van de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens). Inwerkingtreding: 1 januari 1996. Vervalt met ingang van 1 januari 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling bijdragen aan havenbedrijven in kosten die voortvloeien uit een loongarantieregeling in hoofdstuk V van de Werkloosheidswet in te trekken en ter vervanging daarvan tijdelijk een bijdrage te verlenen in de kosten van herstructurering van de arbeidsvoorziening in havengebieden in verband met de omvorming van die havenbedrijven in havenpools;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Begripsbepalingen

 

Art. 1.  [MvT]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, bedoeld in hoofdstuk IV van de Organisatiewet sociale verzekeringen;
c. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, bedoeld in hoofdstuk II van de Organisatiewet sociale verzekeringen;
d. Algemeen Werkloosheidsfonds: het fonds, genoemd in artikel 103 van de Werkloosheidswet;
e. havenpool: de rechtspersoonlijkheid bezittende en in een havengebied gevestigde onderneming die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het doen verrichten van havenwerkzaamheden door bij hem in dienst zijnde werknemers bij andere ondernemingen in dat havengebied.
f. partijen: verenigingen van werknemers en verenigingen van werkgevers dan wel een werkgever die overeenkomsten sluiten over arbeidsvoorwaarden die gelden voor werkzaamheden in havens.

 

 

HOOFDSTUK  2

Tijdelijke bijdrage

 

Art. 2.  [MvT]
-1. Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming verleent aan door Onze Minister aan te wijzen rechtspersonen ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds bijdragen in de kosten van de herstructurering van de arbeidsvoorziening in havens met het oog op om-, her- en bijscholing van werknemers en reorganisatie.
-2. Voor aanwijzing komt in aanmerking de rechtspersoon die is opgericht met als doel de bijdragen, bedoeld in het eerste lid, te beheren ten behoeve van de havenpool die is opgericht in verband met de reorganisatie bij de werkgever die op 1 januari 1995 in aanmerking kwam voor een bijdrage op grond van hoofdstuk V van de Werkloosheidswet, zoals dat hoofdstuk luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet.
-3. In het bestuur van de aangewezen rechtspersoon is het aantal leden dat afkomstig is van organisaties van werknemers gelijk aan het aantal dat afkomstig is van organisaties van werkgevers, terwijl de voorzitter niet afkomstig is van één van deze organisaties.

 

Art. 3.  [MvT]
Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming verleent de bijdrage aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 2, indien:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.