Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  FRANCHISE  WERKLOOSHEIDSWET

Versie 20 december 1995

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1995-1996, 24 483.
Handelingen II 1995-1996, blz. 2541.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 483 (129, 129a).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 19 december 1995.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 686, tot wijziging van de Co÷rdinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet). Inwerkingtreding: 1 januari 1996.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de werkgelegenheid maatregelen te treffen ter vermindering van de loonkosten en dat een franchise in het werkgeversdeel van de premie ten behoeve van het Algemeen Werkloosheidsfonds daartoe een goed middel is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 9 van de Co÷rdinatiewet sociale verzekering wordt als volgt gewijzigd.
1. Het vierde lid wordt vervangen door:
-4. Bij de berekening van het loon waarnaar de premie ingevolge de Werkloosheidswet wordt geheven, blijft, wat betreft het door de werkgever verschuldigde deel van de premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds, het bij dezelfde werkgever genoten loon buiten aanmerking tot een bedrag dat wordt verkregen door vermenigvuldiging van een door Onze Minister vastgesteld bedrag met het aantal dagen van het premiebetalingstijdvak waarover de werknemer het loon heeft genoten.
2. Het zevende lid wordt vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x