MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 326, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 326, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 326, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 326, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 326, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 326, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 326, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 326, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 326, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 326, nr. 9 (amendementen-Adelmund)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 326, nr. 10 (derde nota van wijziging)
- Handelingen II 1995-1996, blz. 2253-2264
- Handelingen II 1995-1996, blz. 2268
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 326, nr. 119 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 326, nr. 119a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 326, nr. 119b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 326, nr. 119c (eindverslag)
- Handelingen I 1995-1996, blz. 606-611

 

 

 

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV,  TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen).¹ Inwerkingtreding: 29 december 1995, zie artikel XLIX.

1. Ook wel Veegwet 1996 of Veegwet TAV, TBA en TZ genoemd, red.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, in verband met enige gebleken onvolkomenheden in de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de Wet terugdringing ziekteverzuim, wenselijk is een aantal socialezekerheidswetten aan te passen en dat het wenselijk is nog enige andere wijzigingen daarin aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 19, eerste lid, wordt de zinsnede "wegens ziekte" vervangen door: als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte.
B. [MvT]
In artikel 28, eerste lid, wordt de term "geneeskundige" telkens vervangen door: arts.
C. [MvT + bis]
Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het door de werkgever betaalde loon wordt berekend met toepassing van het maximumdagloon op grond van artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering. [MvT]
2. In het zesde lid wordt de zinsnede "het ziekengeld van degene wiens aanspraak berust op het bepaalde in artikel 46, alsmede het ziekengeld van de vrijwillig verzekerde die niet in dienstbetrekking staat tot een werkgever," vervangen door: alsmede het ziekengeld van degene wiens aanspraak berust op artikel 46,. [MvT]
D. [MvT + bis + bis]
Artikel 29a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "geneeskundige" vervangen door "arts" en wordt na "over iedere dag" ingevoegd: , doch niet over de zaterdagen en de zondagen. [MvT]
2. Het derde lid komt te luiden: [MvT]
-3. De vrouwelijke verzekerde heeft, indien zij, voorafgaand aan de dag waarop zij aanspraak maakt op het ziekengeld in verband met bevalling, ongeschikt wordt tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de zwangerschap, behoudens over de zaterdagen en de zondagen, recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon vanaf de eerste dag waarop die ongeschiktheid bestaat.
3. Onder vernummering van het negende lid tot tiende lid wordt het achtste lid vervangen door twee nieuwe leden, luidende: [MvT]
-8. Artikel 29, tiende lid, blijft buiten toepassing ten aanzien van de vrouwelijke verzekerde die op grond van dit artikel, met uitzondering van het derde lid, recht heeft op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon.
-9. Artikel 30 blijft buiten toepassing ten aanzien van de vrouwelijke verzekerde die op grond van dit artikel recht heeft op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon.
E. [MvT]
Na het zesde lid van artikel 38 wordt een zevende lid ingevoegd, luidende:
-7. Een mededeling van een vrouwelijke verzekerde of haar werkgever aan de bedrijfsvereniging dat er in aansluiting op het recht op ziekengeld in verband met bevalling, bedoeld in artikel 29a, eerste lid, sprake is van ongeschiktheid tot het verrichten van haar arbeid wegens ziekte, wordt beschouwd als een ziekmelding, bedoeld in het eerste en tweede lid.
F. [MvT]
Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede: op grond van artikel 38 een aangifte van een ziekte of.
2. De eerste volzin van het tweede lid komt te luiden: De bedrijfsvereniging stelt ter uitvoering van de controle op het bestaan van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid controlevoorschriften vast die voor één of meer bepaalde groepen van bij haar verzekerde werknemers kunnen verschillen.
G. [MvT]
Artikel 39a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "zieke werknemer" vervangen door: zieke werknemers.
2. In het zesde lid wordt "de in het tweede en derde lid bedoelde taken" vervangen door: de in het vierde en vijfde lid bedoelde taken.
H. [MvT]
Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt na het eerste lid van artikel 39b een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.