MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 093, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 093, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 093, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 093, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1994-1995, 24 093, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 7 (amendementen-Oedayrai Singh Varma)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 8 (amendementen-Oudkerk)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 9 (gewijzigde amendementen-Oudkerk)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 10 (nader gewijzigde amendementen-Oudkerk)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 11 (amendementen-Nijpels-Hezemans)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 12 (amendementen-Nijpels-Hezemans en Leerkes)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 13 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 14 (tweede nader gewijzigde amendementen-Oudkerk)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 15 (amendementen-Oudkerk en Oedayrai Singh Varma)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 16 (motie-De Jong)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 17 (motie-Verkerk c.s.)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 18 (motie-Verkerk c.s.)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 19 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 20 (amendementen-De Jong)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 21 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 093, nr. 22 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 1995-1996, blz. 2591-2593
- Handelingen II 1995-1996, blz. 2593
- Handelingen II 1995-1996, blz. 2601
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 093, nr. 130 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 093, nr. 130a (eindverslag)
- Handelingen I 1995-1996, blz. 515

 

 

 

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 695, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad. Inwerkingtreding: 29 december 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is personen van 65 jaar of ouder die een verzekeringsplichtig inkomen hebben dat niet meer bedraagt dan ƒ30 500,00 en die een partner hebben die geen pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet ontvangt, op te nemen in de verplichte ziekenfondsverzekering;
     dat het wenselijk is de toenemende omvang van de categorie van ouderen in zowel de samenleving als in de verplichte verzekering ingevolge de Ziekenfondswet tot uitdrukking te brengen in de samenstelling van de Ziekenfondsraad;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
A. [MvT]
Artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt "uitkering" vervangen door: pensioen.
2. In subonderdeel 1º wordt "voor zover deze uitkering" vervangen door: indien dit pensioen.
3. Subonderdeel 2º wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.