Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 1995-1996, 24 325.
Handelingen II 1995-1996, blz. 2983-3028, 3147-3148.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 325 (161, 161a, 161b, 161c, 161d, 161e).
Handelingen I 1995-1996, blz. 1305-1322, 1327-1334.

 

 

WET van 28 maart 1996, Stb. 1996, 227, houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van de prestatiebeurs, de vorm van de toelage en de leeftijd waarop aanspraak op studiefinanciering in het hoger onderwijs ontstaat. Inwerkingtreding: 1 augustus 1996, zie artikel X en XIV, tweede lid.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om ter uitvoering van het regeerakkoord het stelsel van studievoortgangscontrole in het hoger onderwijs te vervangen door een stelsel van prestatiebeurs; dat het tevens wenselijk is de leeftijdsgrens van 18 jaar voor aanspraken op studiefinanciering in het hoger onderwijs te laten vervallen; dat in verband daarmee wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek nodig is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VIII.
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.