Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  OVERGANGSRECHT  ANW  ALSMEDE  ENKELE  TECHNISCHE  AANPASSINGEN

Versie 4 juli 1996

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1995-1996, 24 693.
Handelingen II 1995-1996, zie vergadering d.d. 27 juni 1996.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 693 (312, 312a).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 2 juli 1996.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 4 juli 1996, Stb. 1996, 369, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet (wijziging overgangsrecht alsmede enkele technische aanpassingen). Inwerkingtreding: 10 juli 1996.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene nabestaandenwet te wijzigen met het oog op een inkomensbescherming van diegenen die reeds vr inwerkingtreding van die wet recht hadden op uitkering op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet en die inkomen in verband met arbeid ontvangen en overigens die wet op een aantal andere punten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 1 worden de onderdelen f en g verletterd tot onderdelen g en h en wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
f. halfwees: een ongehuwd kind van wie de vader of de moeder is overleden en van wie die vader of moeder op de dag van overlijden verzekerd was op grond van deze wet en die als gevolg van dat overlijden nog n overlevende ouder heeft;.
B.
[MvT]
In artikel 2, tweede lid, wordt na "eerste lid, onderdeel b en d," ingevoegd: met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.
C.
[MvT]
In artikel 5, eerste lid, wordt na "In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt" ingevoegd: voor het recht op nabestaandenuitkering.
D.
[MvT]
Aan artikel 14 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
-3. Voor de nabestaande die op de dag van overlijden van de verzekerde niet voldoet aan de voorwaarde, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, omdat het kind op het moment van overlijden tot het huishouden van een ander behoort, gaat het recht op nabestaandenuitkering in op de eerste dag van de maand waarin hij als gevolg van het overlijden wel aan die voorwaarde voldoet.
E.
[MvT]
In artikel 17, tweede lid, wordt "De nettonabestaandenuitkering van de nabestaande" vervangen door: De brutonabestaandenuitkering van de nabestaande.
F.
[MvT]
Van artikel 19 vervalt het tweede lid en de aanduiding "-1." voor de tekst van het artikel.
G.
[MvT]
Artikel 22 wordt vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x