Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 25 052.
Handelingen II 1996-1997, blz. 2408-2433, 2467-2478, 2641-2642; 2645.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 052 (109, 109a).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering van 17 december 1996.

 

 

WET van 20 december 1996, Stb. 1996, 654, tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 1997). Inwerkingtreding: 1 januari 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader van het Belastingplan 1997 de werkgelegenheid te bevorderen, het inkomens-, energie-, cultuur- en verkeers- en vervoersbeleid te ondersteunen, de tabaksaccijns te verhogen en het niveau van het huurwaardeforfait vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XIV.
In artikel 9 van de Algemene Ouderdomswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.