MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 6 (amendement-Oudkerk)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 7 (amendement-Nijpels-Hezemans)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 8 (gewijzigd amendement-Nijpels-Hezemans)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 9 (motie-Lansink)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 10 (gewijzigd amendement-Oudkerk en Van Boxtel)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 11 (motie-Van Blerck-Woerdman en Van Boxtel)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 12 (motie-Van Blerck-Woerdman c.s.)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 13 (gewijzigde motie-Van Blerck-Woerdman c.s.)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 062, nr. 14 (amendement-Lansink c.s.)
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2603-2632
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2644
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 062, nr. 110 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 062, nr. 110a (verslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 062. nr. 110b (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 062, nr. 110c (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 1996-1997, blz. 483-491

 

 

 

WET van 19 december 1996, Stb. 1996, 670, tot wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden. Inwerkingtreding: 1 januari 1997 en 1 juli 1997 (Stb. 1996, 671), zie artikel III.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om voor AOW-gerechtigden met een gering aanvullend pensioen de toegang tot de verplichte ziekenfondsverzekering te verruimen;
     dat in verband hiermee de inkomensgrens van de ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden per 1 januari 1997 op een hoger bedrag dient te worden vastgesteld dan bij toepassing van de bestaande indexeringsmethodiek het geval zou zijn;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Het in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Ziekenfondswet genoemde bedrag wordt telkens vervangen door: ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.