blz. 1  

Kamerstukken II 1996-1997, 25 062

Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Herstructurering ziekenfondsverzekering per 1 januari 1998
3 Maatregel per 1 januari 1997
4 Aanpassing medeverzekering ziekenfondsverzekering voor studenten
5 Personele en financiële consequenties
6x Inwerkingtreding
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Bij de Wet van 9 juni 1994 tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden (verplichte ziekenfondsverzekering AOW-gerechtigden) en aanpassing van AOW-rechten in verband met te betalen premies ziektekostenverzekering (de Wet-Van Otterloo) werd een einde gemaakt aan de tot dan toe geldende systematiek waarbij ziekenfondsverzekerden na het bereiken van de 65-jarige leeftijd altijd ziekenfondsverzekerd bleven, ongeacht de ontwikkeling van hun inkomen, terwijl particulier verzekerden na het bereiken van de 65-jarige leeftijd op de particuliere verzekeringsmarkt aangewezen bleven, eveneens ongeacht de ontwikkeling van hun inkomen. Deze situatie leidde ertoe dat particulier verzekerden wier inkomen na hun pensionering sterk terugviel soms voor relatief zeer zware lasten kwamen te staan voor hun ziektekostenverzekering.
     In vervolg op de zogeheten "kleine stelselwijziging" van 1986 waarbij een uitkering ingevolge de AAW of de AWW rechtsgrond werd voor een verzekering ingevolge de Ziekenfondswet, maakte de Wet-Van Otterloo de AOW-uitkering rechtsgrond voor ziekenfondsverzekering. Voorwaarde daarbij was dat het inkomen uit of in verband met dienstbetrekking van betrokkene lager was dan een bepaalde inkomensgrens (thans ƒ31 450,-). Het gevolg was dat vele ouderen konden toetreden tot de relatief goedkope ziekenfondsverzekering, maar dat verzekerden met een hoger inkomen juist de ziekenfondsverzekering moesten verlaten.
     Op 27 november 1995 heeft in de Tweede Kamer met de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een wetgevingsoverleg plaatsgevonden waarin de evaluatie van de Wet-Van Otterloo centraal stond. Uit deze evaluatie is gebleken dat deze wet weliswaar voor een grote groep ouderen een zeer positieve uitwerking heeft gehad, doch dat er voor andere groepen ouderen voor wat betreft de relatieve zwaarte van de ziektekostenverzekeringspremie problemen zijn ontstaan, dan wel niet zijn opgelost. Conclusie van dit overleg was dat in het voorjaar van 1996 een principiële herbezinning op de inrichting van de ziekenfondsverzekering  blz. 2  zou plaatsvinden. Mogelijke maatregelen ter

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.