MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 117, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 117, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 117, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 117, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 117, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 117, nr. 5 (nota van verbetering)
- Handelingen II 1996-1997, blz. 3071
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 117, nr. 122 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 117, nr. 122a (eindverslag)
- Handelingen I 1996-1997, blz. 539-540

 

 

 

WET van 23 januari 1997, Stb. 1997, 33, houdende nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten (aanpassing in verband met gebleken knelpunten en onbillijkheden). Inwerkingtreding: 5 februari 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, met het oog op het voorkomen van onbillijkheden, in de Wet van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet de mogelijkheid te openen om nadere en zo nodig afwijkende regels te stellen met betrekking tot de zogenaamde klokureneis en, in verband met enige gebleken knelpunten, de Algemene nabestaandenwet en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet van 21 december 1995, Stb. 1995, 691  [MvT + bis]
Voor de tekst van artikel XII van de Wet van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) wordt de aanduiding "-1." geplaatst, waarna aan:
a. onderdeel a na "op de eerste dag van dat kwartaal volgde" wordt toegevoegd: of aanspraak krijgt op een tegemoetkoming in de studiekosten als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten; [MvT]
b. het artikel een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende: [MvT]
-2. Bij ministeriƫle regeling kunnen voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld met betrekking tot artikel 26, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene Kinderbijslagwet.

 

Art. II. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
Aan artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet wordt een dertiende lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.