Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  AANPASSING  ONDER  MEER  AKW  EN  ANW  IN  VERBAND  MET  GEBLEKEN  KNELPUNTEN  EN  ONBILLIJKHEDEN

Versie 23 januari 1997

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 25 117.
Handelingen II 1996-1997, blz. 3071.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 117 (122, 122a).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering d.d. 21 januari 1997.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 23 januari 1997, Stb. 1997, 33, houdende nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten (aanpassing in verband met gebleken knelpunten en onbillijkheden). Inwerkingtreding: 5 februari 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, met het oog op het voorkomen van onbillijkheden, in de Wet van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet de mogelijkheid te openen om nadere en zo nodig afwijkende regels te stellen met betrekking tot de zogenaamde klokureneis en, in verband met enige gebleken knelpunten, de Algemene nabestaandenwet en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet van 21 december 1995, Stb. 1995, 691  [MvT + bis]
Voor de tekst van artikel XII van de Wet van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) wordt de aanduiding "-1." geplaatst, waarna aan:
a. onderdeel a na "op de eerste dag van dat kwartaal volgde" wordt toegevoegd: of aanspraak krijgt op een tegemoetkoming in de studiekosten als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten;
[MvT]
b. het artikel een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende:
[MvT]
-2. Bij ministeriŽle regeling kunnen voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld met betrekking tot artikel 26, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene Kinderbijslagwet.

 

Art. II. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
Aan artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet wordt een dertiende lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x