MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 9 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 14 (motie-Rouvoet)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 15 (motie-Schimmel)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 047, nr. 17 (gewijzigde motie-Bakker)
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2500-2516
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2558-2584
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2642
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2643
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2676-2680; niet gepubliceerd
- Handelingen II 1996-1997, blz. 3099-3133
- Handelingen II 1996-1997, blz. 3204-3206
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2356-2382
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 047, nr. 145a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 047, nr. 145b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 047, nr. 145c (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 047, nr. 145d (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 047, nr. 145e (eindverslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 047, nr. 145f (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 047, nr. 145g (motie-Jaarsma c.s.)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 047, nr. 175 (gewijzigd voorstel van wet)
- Handelingen I 1996-1997, blz. 722-741
- Handelingen I 1996-1997, blz. 750-778

 

 

 

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997). Inwerkingtreding: 1 maart 1997 (Stb. 1997, 97 en Stb. 2000, 462). Vervallen met ingang van 1 januari 2002 (artikel 2, eerste lid, ISUWI).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in te voeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Begripsbepalingen

 

Art. 1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
c. Sociale Verzekeringsbank: de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 3 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
d. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
e. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
f. Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, genoemd in artikel 31 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
g. bedrijfsvereniging: een bedrijfsvereniging als bedoeld in artikel 39 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

 

 

HOOFDSTUK  2

Het College van toezicht sociale verzekeringen en de sociale verzekeringsbank

 

Art. 2.
Het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in artikel 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

 

Art. 3.
De Sociale Verzekeringsbank, genoemd in artikel 21 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in artikel 17 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

 

 

HOOFDSTUK  3

Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, de bedrijfsverenigingen en de vereniging GAK

 

Art. 4.
-1. Alle vermogensbestanddelen van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming gaan over op het Landelijk instituut sociale verzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.
-2. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds dat ingevolge artikel 103 van de Werkloosheidswet door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
-3. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds dat ingevolge artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
-4. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.