Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

INVOERINGSWET  ORGANISATIEWET  SOCIALE  VERZEKERINGEN  1997

Versie 26 februari 1997

(Geconsolideerde versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 25 047.
Handelingen II 1996-1997, blz. 2357-2382, 2500-2516, 2558-2584, 2642-2643, 2676-2680.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 047 (175, 145a, 145b, 145c, 145d, 145e).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering d.d. 25 februari 1997.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997). Inwerkingtreding: 1 maart 1997 (Stb. 1997, 97 en Stb. 2000, 462). Vervallen met ingang van 1 januari 2002 (artikel 2, eerste lid, ISUWI).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in te voeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Begripsbepalingen

 

Art. 1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
c. Sociale Verzekeringsbank: de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 3 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
d. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
e. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
f. Tijdelijk instituut voor co÷rdinatie en afstemming: het Tijdelijk instituut voor co÷rdinatie en afstemming, genoemd in artikel 31 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vˇˇr het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
g. bedrijfsvereniging: een bedrijfsvereniging als bedoeld in artikel 39 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vˇˇr het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

 

 

HOOFDSTUK  2

Het College van toezicht sociale verzekeringen en de sociale verzekeringsbank

 

Art. 2.
Het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in artikel 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vˇˇr het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

 

Art. 3.
De Sociale Verzekeringsbank, genoemd in artikel 21 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vˇˇr het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in artikel 17 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

 

 

HOOFDSTUK  3

Het Tijdelijk instituut voor co÷rdinatie en afstemming, de bedrijfsverenigingen en de vereniging GAK

 

Art. 4.
-1. Alle vermogensbestanddelen van het Tijdelijk instituut voor co÷rdinatie en afstemming gaan over op het Landelijk instituut sociale verzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.
-2. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds dat ingevolge artikel 103 van de Werkloosheidswet door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
-3. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds dat ingevolge artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
-4. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x