Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 1996-1997, 24 441.
Handelingen II 1996-1997, blz. 2804-2805.
Kamerstukken I 1996-1997, 24 441 (120, 120a, 120b, 120c).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering d.d. 8 april 1997.

 

 

WET van 10 april 1997, Stb. 1997, 162, tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP). Inwerkingtreding: 25 april 1997, zie artikel LXV.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een aantal wetten te wijzigen in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  II

Het ministerie van Justitie

 

Art. VII.
De Beroepswet wordt als volgt gewijzigd:
In de bijlage vervallen onder A de onderdelen 1 en 2 en worden de onderdelen 3 tot en met 10 vernummerd tot onderdelen 1 tot en met 8.

 

Art. VIII.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
In de bijlage onder B vervalt onderdeel 2 en wordt onderdeel 3 vernummerd tot onderdeel 2.

 

 

HOOFDSTUK  VI

Het ministerie van Defensie

 

Art. XXXIV.
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 2, eerste lid, onderdeel a, onder 1ยบ, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.