MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 698, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 698, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 698, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 698, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 698, nr. 5 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 698, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 698, nr. 7 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 8 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 9 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 10 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 11 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 12 (nader verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 13 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 14 (amendement-Biesheuvel)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 15 (amendement-Van Hoof)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 16 (amendement-Van Dijke en Biesheuvel)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 17 (amendement-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 18 (amendement-Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 18 (motie-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 19 (amendement-Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 19 (motie-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 20 (amendement-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 20 (motie-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 21 (amendement-Van Nieuwenhoven c.s.)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 22 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 698, nr. 23 (amendement-Van Hoof en Schimmel)
- Handelingen II 1996-1997, blz. 1658-1708
- Handelingen II 1996-1997, blz. 1757-1784
- Handelingen II 1996-1997, blz. 1956-1974
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2185-2187
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2187
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 698, nr. 97 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 698, nr. 97a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 698, nr. 97b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 698, nr. 97c (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 698, nr. 97d (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 698, nr. 97e (eindverslag)
- Handelingen I 1996-1997, blz. 1100-1120
- Handelingen I 1996-1997, blz. 1134-1158
- Handelingen I 1996-1997, blz. 1206

 

 

 

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 175, tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 391), zie artikel IX.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering te wijzigen zodat op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering te heffen premies gedifferentieerd worden en werkgevers de mogelijkheid krijgen het risico van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van hun werknemers bepaalde tijd zelf te dragen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Art. I.  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 1 wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma en worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:
g. Arbeidsongeschiktheidskas: de Arbeidsongeschiktheidskas, bedoeld in artikel 73;
h. eigenrisicodrager: de werkgever aan wie de toestemming is verleend, bedoeld in artikel 75, eerste lid.
B. [MvT]
De artikelen 2a en 2b vervallen.
C. [MvT]
In artikel 6, tweede lid, onderdeel f, vervalt ", de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet dan wel deze wet en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet tezamen".
D. [MvT]
In artikel 17, vijfde lid, wordt "artikel 58, eerste of derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet" vervangen door: artikel 65b, eerste of derde lid.
E. [MvT]
Aan artikel 18 wordt een tiende lid toegevoegd, luidende:
-10. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent een afwijkende wijze van vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid in gevallen waarin recht bestaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van deze wet en een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van een andere wettelijke regeling ter verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.
F. [MvT]
In artikel 22 vervallen het tweede lid en de aanduiding "-1." voor het eerste lid.
G. [MvT]
In artikel 23, eerste lid, wordt onderdeel c vervangen door:
c. de persoon ten aanzien van wie voorzieningen als bedoeld in artikel 65 worden getroffen of overwogen of aan wie een vergoeding of toelage als bedoeld in artikel 65b is verleend of wordt overwogen.
H. [MvT]
In artikel 34 wordt het tweede lid vervangen door:
-2. De bedrijfsvereniging stelt de belanghebbende van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag schriftelijk in kennis uiterlijk vier maanden vóór de datum waarop:
a. de wachttijd van 52 weken, bedoeld in artikel 19, eerste lid, verstrijkt;
b. de periode waarover de arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, verstrijkt.
I.
Na artikel 36a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.