MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 758, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 758, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 758, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 758, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 758, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 8 (nader verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 9 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 10 (amendement-Biesheuvel)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 11 (amendement-Biesheuvel)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 12 (amendement-Schimmel c.s.)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 13 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 14 (amendement-Van Hoof)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 15 (amendement-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 16 (gewijzigd amendement-Biesheuvel)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 17 (gewijzigd amendement-Van Hoof)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 18 (motie-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 19 (motie-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 758, nr. 20 (motie-Rosenmöller)
- Handelingen II 1996-1997, blz. 1658-1708
- Handelingen II 1996-1997, blz. 1757-1784
- Handelingen II 1996-1997, blz. 1956-1974
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2184-2185
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2187
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 758, nr. 95a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 758, nr. 95b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 758, nr. 95c (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 758, nr. 95d (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 758, nr. 95e (eindverslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 758, nr. 95f (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 758, nr. 96 (gewijzigd voorstel van wet)
- Handelingen I 1996-1997, blz. 1100-1120
- Handelingen I 1996-1997, blz. 1134-1158
- Handelingen I 1996-1997, blz. 1206

 

 

 

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 176, houdende verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 391).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet een regeling te treffen met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede om een regeling te treffen ter zake van een uitkering in verband met bevalling voor personen die als zelfstandige werkzaam zijn, voor beroepsbeoefenaren en voor meewerkende echtgenoten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1. Algemene begrippen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, bedoeld in hoofdstuk II van de Organisatiewet sociale verzekeringen;
c. Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, bedoeld in hoofdstuk IV van de Organisatiewet sociale verzekeringen;
d. bedrijfsvereniging: een bedrijfsvereniging als bedoeld in hoofdstuk V van de Organisatiewet sociale verzekeringen;
e. Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen: het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, bedoeld in artikel 78;
f. verzekerde: de persoon, bedoeld in artikel 3;
g. arbeidsongeschiktheidsuitkering: een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van deze wet;
h. dienstbetrekking: een dienstbetrekking in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
i. winst uit onderneming: winst uit onderneming als bedoeld in hoofdstuk II, afdeling 2, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;
j. winst uit binnenlandse onderneming: winst uit binnenlandse onderneming als bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel a, juncto artikel 48, vierde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;
k. aanmerkelijk belang: aanmerkelijk belang in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;
l. inkomsten uit tegenwoordige arbeid: inkomsten uit tegenwoordige arbeid in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

 

Art. 2. Begrip arbeidsongeschiktheid
-1. Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is de verzekerde die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.
-2. De verzekerde die op en sedert het tijdstip dat zijn verzekering een aanvang neemt reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van het eerste lid, wordt voor wat de door hem aan deze wet te ontlenen aanspraken betreft als geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt aangemerkt indien hij als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen hetgeen soortgelijke personen die in dezelfde mate arbeidsongeschikt zijn in de zin van het eerste lid, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.
-3. Indien de bij de aanvang van de verzekering aanwezige arbeidsongeschiktheid in de zin van het eerste lid naderhand is afgenomen, vindt het tweede lid vervolgens overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de aanvang van de verzekering in de plaats treedt het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid in de zin van het eerste lid is afgenomen.
-4. Onder de in het eerste en tweede lid eerstgenoemde arbeid wordt verstaan alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de verzekerde met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.
-5. Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt buiten beschouwing gelaten of de verzekerde de arbeid feitelijk kan verkrijgen.
-6. Bij de toepassing van dit artikel wordt buiten beschouwing gelaten hetgeen wordt of kan worden ontvangen voor arbeid verricht bij wijze van sociale werkvoorziening.
-7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het eerste tot en met zesde lid nadere regels worden gesteld.
-8. Van een ontwerp van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:
a. een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het zevende lid;
b. een krachtens de in onderdeel a bedoelde algemene maatregel van bestuur getroffen ministeriële regeling;
wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in onderdeel a wordt niet gedaan en de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling als bedoeld in onderdeel b geschiedt niet eerder dan nadat tien weken na die mededeling zijn verstreken.
-9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent een afwijkende wijze van vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid in gevallen waarin recht bestaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van een andere wettelijke regeling ter verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

 

HOOFDSTUK  2

Kring van verzekerden

 

Art. 3. De verzekerde
-1. Verzekerd op grond van deze wet is:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.