Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

INVOERINGSWET  NIEUWE  EN  GEWIJZIGDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN  ["INVOERINGSWET  PEMBA"]

Versie 24 april 1997

(Geconsolideerde versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1995-1996, 1996-1997, 24 776.
Handelingen II 1996-1997, blz. 1658-1708, 1757-1784, 1931-1974, 2187.
Kamerstukken I 1996-1997, 24 776 (94, 94a, 94b, 94c, 94d, 94e).
Handelingen I 1996-1997, zie vergaderingen d.d. 15 en 22 april 1997.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 178, houdende overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 391), zie artikel LVII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten te regelen, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet in te trekken en in verband daarmee enige wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemeen

 

Art. I. Algemene begrippen
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. het Tijdelijk instituut voor co÷rdinatie en afstemming: het Tijdelijk instituut voor co÷rdinatie en afstemming, bedoeld in hoofdstuk IV van de Organisatiewet sociale verzekeringen;
c. bedrijfsvereniging: een bedrijfsvereniging als bedoeld in hoofdstuk V van de Organisatiewet sociale verzekeringen;
d. Arbeidsongeschiktheidsfonds: het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
e. Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds: het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 34 van de Wet financiering volksverzekeringen, zoals dit artikel luidde op de dag vˇˇr de dag van inwerkingtreding van deze wet;
f. Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen: het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, bedoeld in artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
g. Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten: het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, bedoeld in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
-2. Onder Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt verstaan: de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de daarop berustende bepalingen, zoals die wet en die bepalingen luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, met inbegrip van alle bij of krachtens wet met betrekking tot bepalingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet getroffen invoerings- en overgangsbepalingen die op die dag van kracht waren.

 

Art. II. Intrekking AAW
-1. De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt ingetrokken, onverminderd de artikelen IV, VIII, zesde lid, IX, XIII, XIV, XXIV en XXV.
-2. De algemene maatregelen van bestuur mede op grond van achtereenvolgens de artikelen 5 en 43 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet getroffen, berusten na de inwerkingtreding van deze wet mede op achtereenvolgens de artikelen 2, zevende lid, en 59, tiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en achtereenvolgens de artikelen 2, achtste lid, en 51, negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 59b van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet getroffen, berust na de inwerkingtreding van deze wet op artikel 28 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

 

 

HOOFDSTUK  2

Overgangs- en invoeringsbepalingen met betrekking tot de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet en de Werkloosheidswet

 

Art. III. Beschikkingen inzake werkvoorzieningen
Beschikkingen van de bedrijfsverenigingen op grond van artikel 57, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel b en c, en beschikkingen van de bedrijfsverenigingen op grond van de artikelen 57a en 58 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet worden met betrekking tot personen die verzekerd zijn op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering aangemerkt als beschikkingen op grond van onderscheidenlijk de artikelen 65, 65a en 65b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Art. IV. Beschikkingen inzake leefvoorzieningen
De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet blijft van toepassing ten aanzien van aanvragen voor voorzieningen op grond van artikel 57, tweede lid, onderdeel b en c, van die wet, gedaan vˇˇr de inwerkingtreding van deze wet, alsmede op de beschikkingen van de bedrijfsverenigingen tot toekenning van deze voorzieningen. De uitgaven in verband met deze beschikkingen komen ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

 

Art. V. Beschikkingen inzake vrijwillige algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering
Beschikkingen van de bedrijfsverenigingen op grond van artikel 59a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet worden aangemerkt als beschikkingen op grond van artikel 81, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Art. VI. Verhoging WAO-uitkering
De persoon die op de dag vˇˇr inwerkingtreding van deze wet recht had op verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 46a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering behoudt deze verhoging zolang hij daar op grond van dat artikel recht op zou hebben als dat

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x