MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 772, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 772, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 772, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 7 (amendement-Doelman-Pel)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 8 (amendement-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 9 (amendement-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 10 (amendement-Marijnissen)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 11 (amendement-Marijnissen)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 12 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 13 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 14 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 15 (amendement-Van Blerck-Woerdman)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 17 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 18 (gewijzigd amendement-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 19 (gewijzigd amendement-Van Blerck-Woerdman)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 772, nr. 20 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2277-2317
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2516-2528
- Handelingen II 1996-1997, blz. 2643
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 772, nr. 101 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 772, nr. 101a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 772, nr. 101b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1996-1997, 24 772, nr. 101c (eindverslag)
- Handelingen I 1996-1997, blz. 1284-1306

 

 

 

WET van 2 mei 1997, Stb. 1997, 193, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting. Inwerkingtreding: 1 juli 1997 (Stb. 1997, 194), zie ook artikel IV.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene bijstandswet te wijzigen om actiever dan thans het geval is armoede en sociale uitsluiting in ons land te kunnen voorkomen en te bestrijden, alsook om enkele meer technische wijzigingen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt gewijzigd als volgt:
A.
In artikel 14, eerste lid, zoals dat na de inwerkingtreding van de Wet van 25 april 1996, Stb. 1996, 248 (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) komt te luiden, wordt "artikel 65, derde lid, of vijfde lid," vervangen door: artikel 65, derde of vierde lid,.
B.
Aan artikel 14, tweede lid, zoals dat na de inwerkingtreding van de Wet van 25 april 1996, Stb. 1996, 248 (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) komt te luiden, wordt een zin toegevoegd, luidende: Van het opleggen van een maatregel wordt in elk geval afgezien indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.
C.
Aan artikel 14a, tweede lid, zoals dat na de inwerkingtreding van de Wet van 25 april 1996, Stb. 1996, 248 (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) komt te luiden, wordt een zin toegevoegd, luidende: Van het opleggen van een boete wordt in elk geval afgezien indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.
D. [MvT]
Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid wordt vervangen door:
-2. Het recht op bijstand strekt zich evenmin uit tot kosten die in de voorliggende voorziening als niet noodzakelijk worden aangemerkt.
2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.
3. In het nieuwe derde lid wordt "eerste, tweede en derde lid" vervangen door: eerste en tweede lid.
E. [MvT]
In artikel 39 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.