BESLUIT van 25 juni 1997, Stb. 1997, 268, tot vaststelling van het jaar van inwerkingtreding van de Huursubsidiewet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 juni 1997, nr. MJZ 97109569, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
     Gelet op artikel 58, eerste lid, van de Huursubsidiewet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Huursubsidiewet treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.