MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 188, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 188, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 188, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 188, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 188, nr. 4 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 188, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 188, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 188, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 1996-1997, blz. 7317
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 188, nr. 343 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 188, nr. 14 (eindverslag)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 9

 

 

 

WET van 10 oktober 1997, Stb. 1997, 488 en 488V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde enige nadere regels te stellen inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van geschillen op grond van die wetten over aanspraken of daarmee overeenkomende uitkeringen. Inwerkingtreding: 31 oktober 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een beschikking op bezwaar inzake een aanspraak of een daarmee overeenkomende uitkering ingevolge de Ziekenfondswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten niet wordt genomen dan nadat daaromtrent het advies van de Ziekenfondsraad is ingewonnen en dat het derhalve wenselijk is nadere regels te stellen inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van beschikkingen inzake een zodanige aanspraak of uitkering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziekenfondswet wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Voor artikel 75 wordt een artikel 74 ingevoegd, luidende:
Art. 74.
-1. Een beslissing op bezwaar inzake een aanspraak op een verstrekking of een daarmee overeenkomende uitkering ingevolge deze wet wordt niet genomen dan nadat daaromtrent door de Ziekenfondsraad op verzoek van het bestuursorgaan advies is uitgebracht.
-2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover het bezwaarschrift betrekking heeft op een ingevolge het bepaalde krachtens deze wet verschuldigde bijdrage in de kosten van een verstrekking waarvan de hoogte niet afhankelijk is van een medisch oordeel.
-3. Het eerste lid is niet van toepassing, indien:
a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is;
b. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen; of
c. de Ziekenfondsraad geen advies heeft uitgebracht binnen de in het vierde lid genoemde termijn of heeft medegedeeld geen advies te zullen uitbrengen.
-4. De Ziekenfondsraad brengt een advies als bedoeld in het eerste lid uit binnen tien weken na ontvangst van alle gegevens en bescheiden die voor de beoordeling van het verzoek noodzakelijk zijn en zendt gelijktijdig afschrift daarvan aan de belanghebbende.
-5. Indien de Ziekenfondsraad is verzocht advies uit te brengen, wordt de beslissing op bezwaar in afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht genomen binnen eenentwintig weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
B. [MvT]
Artikel 76 vervalt.

 

Art. II.  [MvT]
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Voor artikel 59 wordt een artikel 58 ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.