Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 25 280.
Handelingen II 1997-1998, blz. 815.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 280 (59, 59a).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 4 november 1997.

 

 

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 510, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 581).
 
 
 
     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de bijzondere wetten aan te passen aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht

 

Enig artikel.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
In artikel 3:1, eerste lid, onderdeel b, wordt "is afdeling 3.6" vervangen door: zijn de afdelingen 3.6 en 3.7.
B.
Aan artikel 4:37, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
h. het uitoefenen van controle door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op het door het bestuursorgaan gevoerde financiƫle beheer en de financiƫle verantwoording daarover.
C.
In artikel 5:18 worden het tweede en derde lid vernummerd tot derde en tweede lid.
D.
In artikel 5:33, eerste lid, tweede volzin, wordt na "bedrag" ingevoegd: , verhoogd met de op de invordering vallende kosten,.
E.
In artikel 10:39, eerste lid, wordt "rechtshandeling naar burgerlijk recht" vervangen door: privaatrechtelijke rechtshandeling.
F.
Artikel 10:44, vierde lid, komt te luiden:
-4. Indien bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld tegen het geschorste besluit, duurt de schorsing evenwel voort tot dertien weken nadat op het bezwaar of beroep onherroepelijk is beslist.

 

 

HOOFDSTUK  10

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 1.
De Algemene bijstandswet wordt gewijzigd als volgt:
A.
In artikel 5 vervalt onderdeel a, alsmede de aanduiding "b." voor onderdeel b.
B.
Aan artikel 21 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.