Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 464.
Handelingen II 1997-1998, blz. 1541.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 464 (113, 113a).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 2 december 1997.

 

 

WET van 4 december 1997, Stb. 1997, 580, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb II). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 581).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de bijzondere wetten aan te passen aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  6

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 1.
De Organisatiewet Sociale verzekeringen 1997 wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 58, vierde lid, komt te luiden:.
-4. Indien het Landelijk instituut sociale verzekeringen een besluit neemt dat afwijkt van een ontwerp van een overeenkomst, bedoeld in artikel 44, brengt dit instituut de reden voor die afwijking ter kennis van de betrokken sectorraad.
B.
Artikel 59, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. Onze Minister heeft ingestemd met de statuten van deze rechtspersoon.
C.
Artikel 62, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel b wordt "goedkeuring" vervangen door: instemming.
2. In onderdeel c wordt "goedkeuring van" vervangen door: instemming met.
D.
Artikel 103 komt te luiden:
Art. 103.
-1. Indien een besluit goedkeuring behoeft ingevolge een wet die wordt uitgevoerd door het College van toezicht sociale verzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, het Landelijk instituut sociale verzekeringen of een uitvoeringsinstelling, kan de goedkeuring worden onthouden op de grond dat het besluit in strijd met het recht of met het algemeen belang is, of niet voldoet aan eisen van doelmatigheid.
-2. Indien ingevolge een wet, bedoeld in het eerste lid, een handeling de instemming behoeft van Onze Minister, zijn de artikelen 10:28 tot en met 10:31 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.
E.
Artikel 104 komt te luiden:
Art. 104.
-1. Een besluit van het College van toezicht sociale verzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, het Landelijk instituut sociale verzekeringen of een uitvoeringsinstelling kan bij koninklijk besluit worden vernietigd.
-2. Indien een besluit naar het oordeel van het College van toezicht sociale verzekeringen voor vernietiging in aanmerking komt, doet het College daarvan binnen twee dagen nadat het besluit te zijner kennis is gekomen mededeling aan Onze Minister. Het College geeft hiervan tegelijkertijd kennis aan het bestuursorgaan dat het besluit nam en zo nodig aan het orgaan dat met de uitvoering van het besluit is belast.
-3. Het College van toezicht sociale verzekeringen draagt zorg voor de totstandkoming van stukken waaruit de gronden voor zijn in het tweede lid bedoelde oordeel blijken en zendt deze stukken binnen één week na de in het tweede lid bedoelde mededeling aan Onze Minister.
-4. Een besluit ten aanzien waarvan het tweede lid is toegepast, wordt niet of niet verder uitgevoerd voordat van Onze Minister de mededeling is ontvangen dat voor schorsing of vernietiging geen gronden bestaan. Indien het besluit niet binnen vier weken na dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mededeling is geschorst of vernietigd, wordt het uitgevoerd.
-5. Indien een bekendgemaakt besluit niet is vernietigd binnen de tijd waarvoor het is geschorst, wordt dit door de rechtspersoon die het besluit heeft genomen, bekendgemaakt.
-6. Het koninklijk besluit tot schorsing, opheffing of verlenging van de schorsing of tot vernietiging wordt in het Staatsblad geplaatst.
F.
De artikelen 105 en 106 vervallen.

 

 

HOOFDSTUK  10

Algemene wet bestuursrecht c.a.

 

Art. 1.
De Wet van 20 juli 1996 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) (Stb. 1996, 333) wordt gewijzigd als volgt:
A.
Aan artikel III, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.