Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 407.
Handelingen II 1997-1998, blz. 2327-2328.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 407 (138, 138a).
Handelingen I 1997-1998, zie vergaderingen d.d. 15 en 16 december 1997.

 

 

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 746).
 
 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wenselijk is andere wetten daarmee in overeenstemming te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  9

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 1.
Artikel 1 van de Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Voor de tekst van artikel 1 wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
B.
Aan het artikel wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende:
-2. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. echtgenoten: geregistreerde partners;
c. gehuwd: als partner geregistreerd.

 

Art. 2.
Artikel 1 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
Voor de tekst van het artikel wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
B.
Aan het artikel wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende:
-2. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. echtgenoten: geregistreerde partners;
c. gehuwd: als partner geregistreerd.

 

Art. 4.
De Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot derde tot en met zesde lid wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.