Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  GEŌNTEGREERD  MIDDELENBEHEER

Versie 11 december 1997

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 25 342.
Handelingen II 1997-1998, blz. 1045.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 342 (77, 77a (herdr.)).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 10 december 1997.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 11 december 1997, Stb. 1997, 706, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de sociale fondsen (geÔntegreerd middelenbeheer). Inwerkingtreding: 1 januari 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wetten te wijzigen teneinde het middelenbeheer in de sociale fondsen te integreren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 67 wordt vervangen door:
Art. 67.
-1. De Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen beheren en administreren elk fonds, met uitzondering van de wachtgeldfondsen, afzonderlijk.
-2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen beheert de wachtgeldfondsen gezamenlijk en administreert elk wachtgeldfonds afzonderlijk.
-3. Indien met betrekking tot een fonds de lasten de baten blijken te overtreffen, wordt het tekort niet gedekt uit een ander fonds.
-4. De Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen houden, elk afzonderlijk, de financiŽle middelen die deel uitmaken van hun fondsen in ťťn of meer rekeningen-courant bij Onze Minister van FinanciŽn.
-5. In afwijking van het vierde lid kunnen de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen een deel van de in het vierde lid bedoelde financiŽle middelen buiten de in het vierde lid bedoelde rekeningen-courant houden.
-6. Onze Minister van FinanciŽn stelt in overeenstemming met Onze Minister, na overleg met de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, de omvang van het in het vijfde lid bedoelde deel van de financiŽle middelen vast.
-7. Onze Minister van FinanciŽn kan in overeenstemming met Onze Minister nadere regels stellen omtrent het vierde tot en met het zesde lid.
B.
[MvT]
Artikel 68 wordt vervangen door:
Art. 68.
-1. De Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen kunnen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken, beschikken over de financiŽle middelen die zij in rekening-courant bij Onze Minister van FinanciŽn houden.
-2. Onze Minister van FinanciŽn stelt in overeenstemming met Onze Minister, na overleg met de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, regels omtrent de rente die over de saldi van de in artikel 67 bedoelde rekeningen-courant wordt vergoed onderscheidenlijk in rekening wordt gebracht.
-3. Onze Minister van FinanciŽn brengt voor het beheer van de in artikel 67 bedoelde rekeningen-courant geen kosten in rekening.
-4. Bij een tekort aan financiŽle middelen maken de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen gebruik van de kredietfaciliteiten die door Onze Minister van FinanciŽn worden verleend.
C.
[MvT]
Na artikel 71 wordt een nieuw artikel 71a toegevoegd, luidende:
Art. 71a.
-1. Onze Minister van FinanciŽn informeert dagelijks de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten aanzien van de in artikel 67 bedoelde rekeningen-courant, in elk geval met betrekking tot:
a. de slotstanden per dag;
b. alle dagelijks geboekte mutaties of transacties in de desbetreffende rekening-courant.
-2. De Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen informeren Onze Minister van FinanciŽn ten aanzien van de in artikel 67 bedoelde rekeningen-courant, in elk geval met betrekking tot de prognoses van de saldi van de desbetreffende rekening-courant.
-3. Onze Minister van FinanciŽn kan in overeenstemming met Onze Minister, na overleg met de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, nadere regels stellen omtrent het eerste en tweede lid.
D.
[MvT]
Artikel 72 wordt vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x