Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  INSCHAKELING  WERKZOEKENDEN

Versie 4 december 1997

(Geconsolideerde versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 25 122.
Handelingen II 1996-1997, blz. 6737-6749, 6967-6968.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 122 (310); 1997-1998, 25 122 (2, 2a, 2b, 2c, 2d).
Handelingen I 1997-1998, blz. 301-312, 335-344, 388-402.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 4 december 1997, Stb. 1997, 760, houdende regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 805). Vervallen met ingang van 1 januari 2004 (artikel 2, eerste lid, IWwb).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat personen die reeds langdurig werkloos zijn en daarbij meestal aangewezen zijn op een uitkering gestimuleerd worden aan activiteiten deel te nemen, waardoor toetreding tot het arbeidsproces wordt bevorderd en sociale uitsluiting wordt voorkomen, dat op gemeentelijk niveau de zorg daarvoor vorm kan krijgen via een gemeentelijk werkfonds, waardoor het aanbieden van werk en het traject van de toeleiding daartoe kan worden gecombineerd en dat jongeren bijzondere aandacht en begeleiding verdienen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Inleidende bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepalingen
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Arbeidsvoorzieningsorganisatie: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, bedoeld in de Arbeidsvoorzieningswet 1996;
c. uitvoeringsinstantie: de rechtspersoon die krachtens de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is belast met de uitvoering van de socialeverzekeringswetten;
d. uitkeringsgerechtigde: de persoon die een uitkering ontvangt op grond van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Algemene nabestaandenwet of op grond van een regeling die met deze wetten naar aard en strekking overeenstemt;
e. langdurig werkloze: de persoon die langer dan twaalf maanden zonder onderbreking als werkloos werkzoekende staat ingeschreven bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie;
f. jongere: de persoon jonger dan 23 jaar die recht heeft op een uitkering op grond van de Algemene bijstandswet of op een andere vergelijkbare inkomensvoorziening, dan wel als werkloos werkzoekende staat ingeschreven bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie;
g. dienstbetrekking: een dienstbetrekking met de gemeente als bedoeld in artikel 4;
h. werknemer: degene die een dienstbetrekking heeft;
i. onderneming: de onderneming, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet op de ondernemingsraden;
j. de in de onderneming werkzame personen: degenen die daaronder in artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet op de ondernemingsraden worden verstaan.
-2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel e en f, wordt niet als langdurig werkloze of jongere aangemerkt de persoon die onderwijs of een beroepsopleiding volgt als bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering of in hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten.
-3. Bij ministeriŽle regeling worden regels gesteld voor de gelijkstelling van personen met langdurig werklozen en voor de vaststelling van de periode van inschrijving als werkloos werkzoekende.

 

 

HOOFDSTUK  2

De voorzieningen

 

ß 1.  Algemene bepalingen voor de voorzieningen

 

Art. 2. Algemene gemeentelijke zorgplicht
De gemeente draagt zorg voor voorzieningen voor in de gemeente woonachtige langdurig werklozen, uitkeringsgerechtigden en jongeren, die sociale activering en een zelfstandige bestaansvoorziening bevorderen en die kunnen leiden tot inschakeling in het arbeidsproces.

 

Art. 3. Sociale activering, kinderopvang, scholing en andere stimuleringsactiviteiten
-1. De gemeente kan ter uitvoering van artikel 2 aan of ten behoeve van de persoon, bedoeld in dat artikel, een subsidie verstrekken dan wel dienstverlening inkopen waardoor deze persoon:
a. in staat wordt gesteld deel te nemen aan activiteiten die bijdragen tot sociale activering, inschakeling in de arbeid en scholing; of
b. gestimuleerd wordt in aansluiting op een dienstbetrekking of in plaats van een recht op uitkering een overeenkomst tot het verrichten van arbeid te sluiten of werkzaamheden als zelfstandige te gaan verrichten.
-2. Het gemeentebestuur stelt voor het verstrekken van subsidie aan de persoon, bedoeld in het eerste lid, bij verordening regels vast.
-3. De gemeente kan ten behoeve van personen als bedoeld in artikel 2, voor zover deze alleenstaande ouder zijn, kinderopvang realiseren.
-4. Onder kinderopvang wordt verstaan: het in georganiseerd verband tegen vergoeding verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met de leeftijd van einde basisschool, door anderen dan de eigen ouder, pleeg- of stiefouder op uren dat deze ouder zelf hiervoor niet beschikbaar is wegens het deelnemen aan activiteiten en werkzaamheden als bedoeld in dit hoofdstuk.
-5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld voor de voorzieningen op grond van dit artikel met betrekking tot:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x