MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 4 (mededeling)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 9 (amendement-Van Boxtel)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 10 (amendement-M.M.H. Kamp)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 11 (amendement-M.M.H. Kamp)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 12 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 687, nr. 12 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2180-2199
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2389
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 687, nr. 161 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 687, nr. 161a (verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 687, nr. 161b (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 687, nr. 161c (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 687, nr. 161d (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 565-575
- Handelingen I 1997-1998, blz. 628-641

 

 

 

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 777, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet). Inwerkingtreding: 1 januari 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de gronden te wijzigen voor de ziekenfondsverzekering van bepaalde categorieën van personen van 65 jaar of ouder en voor bepaalde categorieën van uitkeringsgerechtigden jonger dan 65 jaar;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de Ziekenfondswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. [MvT]
Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel d komt te luiden:
d. verzekerde: een verzekerde ingevolge deze wet en, tenzij het tegendeel blijkt, een medeverzekerde;.
2. Onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel f door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. particuliere ziektekostenverzekering: een overeenkomst van directe verzekering die strekt tot vergoeding van kosten van geneeskundige hulp, met uitzondering van overeenkomsten van arbeidsongeschiktheidsverzekering, overeenkomsten van ongevallenverzekering, overeenkomsten van reisverzekering en andere overeenkomsten van verzekering waarbij kosten van geneeskundige hulp uitsluitend aanvullend worden gedekt.
B.
Artikel 2 vervalt.
C. [MvT]
Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Verzekerd is:
a. de werknemer in de zin van de Ziektewet wiens loon, verdiend in één of meer dienstbetrekkingen in de zin van de Ziektewet, niet meer bedraagt dan ƒ62 200,00 per jaar, met dien verstande dat:
1e. ten aanzien van degene die ingevolge artikel 7 van de Ziektewet als werknemer in de zin van die wet wordt beschouwd, gedurende het eerste jaar voor zover hij recht heeft op een werkloosheidsuitkering berekend naar 70% van het dagloon, de verzekering ingevolge deze wet wordt beoordeeld naar zijn verzekeringssituatie zoals deze gold op de dag voorafgaande aan die waarop dat artikel op hem van toepassing werd;
2e. ten aanzien van degene die ingevolge artikel 8 van de Ziektewet als werknemer in de zin van die wet wordt beschouwd, de verzekering ingevolge deze wet wordt beoordeeld naar zijn verzekeringssituatie op de dag voorafgaande aan die waarop dat artikel op hem van toepassing werd;
b. degene die naar de omstandigheden beoordeeld hier te lande woonachtig is en:
- een uitkering ontvangt ingevolge de Algemene nabestaandenwet; dan wel
- een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45%; of
- een uitkering ontvangt in verband met bevalling op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen indien betrokkene op de dag voorafgaande aan de dag waarop haar recht op die uitkering ingaat verzekerde was;
c. vanaf de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar zal bereiken, degene die naar de omstandigheden beoordeeld hier te lande woonachtig is en op de laatste dag van de voorafgaande maand verzekerde was;
d. degene die behoort tot de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen groepen van personen.
2. In het tweede lid wordt "het eerste lid, onderdeel b" gewijzigd in "het eerste lid, onderdeel d" en wordt "het eerste lid, onderdeel d" gewijzigd in: het eerste lid, onderdeel b.
3. In het derde lid wordt "het eerste lid, onderdeel b" gewijzigd in: het eerste lid, onderdeel d.
4. Het zevende lid komt te luiden:
-7. Het eerste lid, onderdeel c, is slechts van toepassing indien betrokkene in het tijdvak van vijf jaar onmiddellijk voorafgaande aan de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt ten minste drie jaar verzekerde is geweest. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat voor daarbij aan te wijzen categorieën van personen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, niet van toepassing is de in de eerste volzin genoemde voorwaarde of de voorwaarde dat zij op de laatste dag van de maand voorafgaande aan de maand waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken verzekerde waren.
5. In het achtste lid wordt "het eerste lid, onderdeel c of d" gewijzigd in: het eerste lid, onderdeel b of c.
D. [MvT + bis]
Artikel 3b komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.