MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 419, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 419, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 419, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 24 419, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 24 419, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 24 419, nr. 7 (amendement-De Jong)
- Kamerstukken II 1997-1998, 24 419, nr. 8 (amendement-M.M.H. Kamp)
- Kamerstukken II 1997-1998, 24 419, nr. 9; niet gepubliceerd
- Kamerstukken II 1997-1998, 24 419, nr. 10 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 24 419, nr. 11 (gewijzigd amendement-G. de Jong)
- Kamerstukken II 1997-1998, 24 419, nr. 12 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2199-2203
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2389-2390
- Kamerstukken I 1997-1998, 24 419, nr. 145 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 24 419, nr. 145a (eindverslag)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 565-575
- Handelingen I 1997-1998, blz. 628-641

 

 

 

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 780, tot wijziging van de artikelen 3a en 15 van de Ziekenfondswet. Inwerkingtreding: 31 december 1997, zie artikel IV.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de artikelen 3a en 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet in technische zin te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis + bis]
Artikel 3a wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
-2. Onder indexcijfer der lonen wordt verstaan het indexcijfer van regelingslonen per week en per maand van volwassen werknemers in particuliere bedrijven inclusief vakantietoeslag en andere bijzondere uitkeringen, zoals dat op basis van het jaar 1990 wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op de laatste werkdag van elke kalendermaand en voor de eerste maal, al dan niet voorlopig, wordt gepubliceerd in het "Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek". [MvT]
Het in de eerste volzin genoemde jaartal kan bij ministeriƫle regeling worden gewijzigd. Bij de eerstvolgende herziening nadat een dergelijke regeling is getroffen, wordt, in afwijking van het eerste lid, het procentuele verschil gehanteerd tussen het indexcijfer der lonen op 31 juli daaraan voorafgaande en het indexcijfer dat bij de laatste herziening zou zijn gehanteerd, ware de indexcijferreeks reeds op het gewijzigde jaartal gebaseerd. [MvT]
2. In het derde lid wordt het woord "vijftig" vervangen door: honderd. [MvT]
B. [MvT]
Artikel 15, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.