Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

VEEGWET  SZW  1997

Versie 24 december 1997

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 25 641.
Handelingen II 1997-1998, blz. 2049-2050.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 641 (137, 137a, 137b).
Handelingen I 1997-1998, zie vergaderingen d.d. 22 en 23 december 1997.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiėring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997). Inwerkingtreding: 31 december 1997, zie artikel LXXII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet Werkloosheidsvoorziening te wijzigen en op een later tijdstip in te trekken, te komen tot een eenvormige definiėring van de term gezamenlijke huishouding in een aantal socialezekerheidswetten en voorts, in verband met gebleken onvolkomenheden, die wetten en enige andere wetten aan te passen en daarnaast ook enige andere wijzigingen daarin aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Wijziging Wet Werkloosheidsvoorziening en daarmee verband houdende wijzigingen in andere wetten

 

§ 1.  Wijziging Wet Werkloosheidsvoorziening

 

Art. I. Wet Werkloosheidsvoorziening  [MvT]
De hoofdstukken I tot en met VI alsmede de hoofdstukken IX en X van de Wet Werkloosheidsvoorziening vervallen.

 

 

§ 2.  Wijziging wetten in verband met wijziging Wet Werkloosheidsvoorziening

 

Art. II. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 7, onderdeel c tot en met e, wordt vervangen door:
c. degene die wegens werkloosheid niet werkt en die ingevolge een door Onze Minister aan te wijzen, van overheidswege getroffen regeling uitkering ontvangt;
d. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen degene die wegens werkloosheid niet werkt, doch aan wie geen uitkering wordt verleend op grond van enige bepaling van de Werkloosheidswet, van het uitkeringsreglement werkloosheidsverzekering van het Landelijk instituut sociale verzekeringen of van een regeling als bedoeld in onderdeel c.
B.
[MvT]
Artikel 13, vierde lid, wordt vervangen door:
-4. Degene die krachtens een regeling als bedoeld in artikel 7, onderdeel c, uitkering ontvangt, wordt geacht op elke dag waarover hij die uitkering ontvangt, een loon te ontvangen gelijk aan die uitkering.
C.
[MvT]
In artikel 66, vierde lid, wordt de zinsnede "ingevolge artikel 7, onderdeel d en e" vervangen door: ingevolge artikel 7, onderdeel c en d.

 

Art. III. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid  [MvT]
Artikel 50 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid vervalt.

 

Art. IV. Wet overhevelingstoeslag opslagpremies  [MvT]
In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies vervalt de zinsnede "alsmede de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485), voor zover gebaseerd op artikel 5c van die wet".

 

Art. V. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies  [MvT]
De Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 3, eerste lid, vervalt de zinsnede ", artikel 5b, derde lid, van de WWV".
B.
[MvT]
De artikelen 66 tot en met 69 vervallen.
C.
[MvT]
In artikel 70 wordt de zinsnede "Voor de toepassing van de artikelen 30 en 40 van de WWV" vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x