MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 697, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 697, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 697, nr. 4 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 697, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 697, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 697, nr. 7 (amendement-Noorman-den Uyl en Bakker)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 697, nr. 8 (amendement-Bakker en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 697, nr. 9 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 697, nr. 10 (verslag wetgevingsoverleg)
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2299-2300
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2393
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 697, nr. 148 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 697, nr. 148a (verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 697, nr. 148b (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 565

 

 

 

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 791, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Inwerkingtreding: 1 april 1998 (Stb. 1997, 792).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene bijstandswet te wijzigen met het oog op de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:
1. In de aanhef wordt "21 jaar of ouder" vervangen door: 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar.
2. In onderdeel c wordt "gehuwden" vervangen door: gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan 65 jaar.
3. Onder plaatsing van de aanduiding "-1." voor de tekst wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
-2. Voor belanghebbenden van 65 jaar of ouder is de bijstandsnorm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een alleenstaande: ƒ1423,70;
b. een alleenstaande ouder: ƒ1823,21;
c. gehuwden waarvan beide echtgenoten 65 jaar of ouder zijn: ƒ2030,90;
d. gehuwden waarvan een echtgenoot 65 jaar of ouder is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar: ƒ2009,47.
B. [MvT]
In artikel 33, eerste lid, wordt "een alleenstaande, of een alleenstaande ouder, van 21 jaar of ouder" vervangen door: een alleenstaande jonger dan 65 jaar of een alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar,.
C. [MvT]
In artikel 34 wordt na "gehuwden" ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.