MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 617, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 617, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 617, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 617, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 617, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 617, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 617, nr. 7 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 617, nr. 8 (verslag wetgevingsoverleg)
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2049-2050
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 617, nr. 134 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 617, nr. 134a (verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 617, nr. 134b (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 661-667

 

 

 

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 793, tot wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen. Inwerkingtreding: 1 januari 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, met het oog op het terugdringen van het beroep op de sociale zekerheid, wenselijk is de periode gedurende welke de uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet ten laste van een wachtgeldfonds komen te verlengen van dertien weken tot zes maanden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 85, eerste lid, wordt vervangen door:
-1. Het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds wordt door het Landelijk instituut sociale verzekeringen bepaald op een percentage van het loon van de werknemer dat voor verschillende categorie├źn van werkgevers kan verschillen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld.
B. [MvT]
In artikel 90, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet wordt "de eerste dertien weken" vervangen door: de eerste zes maanden.
C. [MvT]
De eerste zin van artikel 94 wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.