Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WW  INZAKE  ONDER  MEER  VERLENGING  PERIODE  DAT  UITKERINGEN  TEN  LASTE  VAN  EEN  WACHTGELDFONDS  KOMEN

Versie 24 december 1997

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 25 617.
Handelingen II 1997-1998, blz. 2049-2050.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 617 (134, 134a, 134b).
Handelingen I 1997/98, zie vergaderingen d.d. 22 en 23 december 1997.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 793, tot wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen. Inwerkingtreding: 1 januari 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, met het oog op het terugdringen van het beroep op de sociale zekerheid, wenselijk is de periode gedurende welke de uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet ten laste van een wachtgeldfonds komen te verlengen van dertien weken tot zes maanden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 85, eerste lid, wordt vervangen door:
-1. Het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds wordt door het Landelijk instituut sociale verzekeringen bepaald op een percentage van het loon van de werknemer dat voor verschillende categorieŽn van werkgevers kan verschillen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld.
B.
[MvT]
In artikel 90, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet wordt "de eerste dertien weken" vervangen door: de eerste zes maanden.
C.
[MvT]
De eerste zin van artikel 94 wordt vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x