MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 415, nr. A (nader rapport)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 415, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 415, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 415, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 415, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 415, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 415, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 415, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 415, nr. 9 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 415, nr. 10 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 415, nr. 11 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 415, nr. 12 (vijfde nota van wijziging)
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2049-2050
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 415, nr. 136 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 415, nr. 136a (verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 415, nr. 136b (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 415, nr. 136c (mededeling)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 650-661

 

 

 

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen). Inwerkingtreding: 31 december 1997 (Stb. 1997, 795 en Stb. 2000, 462), zie artikel XXXVII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en in verband met de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet enige wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Het ministerie van Justitie

 

Art. I. Beroepswet
In onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet worden na onderdeel 3 de onderdelen 3a en 3b ingevoegd, luidende:
3a. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
3b. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

Art. II. Koppelingswet
Indien de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen eerder in werking treedt dan of gelijktijdig met het bij koninklijke boodschap van 26 juni 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland (Kamerstukken 24 233), wordt artikel XI, onderdeel A, van laatstgenoemde wet vervangen door:
A.
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
i. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

 

Art. III. Wetboek van Koophandel
Artikel 415, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel wordt vervangen door:
-4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop van loon als bedoeld in het eerste lid met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, dan wel met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge zowel de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

 

HOOFDSTUK  II

Het ministerie van Binnenlandse Zaken

 

Art. IV. Wet Rietkerk-uitkering
In artikel 8 van de Wet Rietkerk-uitkering vervalt ", de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28)" en wordt "Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 249)" vervangen door: Algemene nabestaandenwet.

 

 

HOOFDSTUK  III

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

 

Art. V. Wet op de studiefinanciering
In artikel 17e, vierde lid, van de Wet op de studiefinanciering wordt "Algemene Arbeidsongeschiktheidswet" vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

Art. VI. Wet op het basisonderwijs
In artikel 4, twaalfde lid, van de Wet op het basisonderwijs wordt "Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90)" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.