Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

AANPASSINGSWET  NIEUWE  EN  GEWIJZIGDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN  ["AANPASSINGSWET  PEMBA"]

Versie 24 december 1997

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 415.
Handelingen II 1997-1998, blz. 2049-2050.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 415 (136, 136a).
Handelingen I 1997-1998, zie vergaderingen d.d. 22 en 23 december 1997.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen). Inwerkingtreding: 31 december 1997 (Stb. 1997, 795 en Stb. 2000, 462), zie artikel XXXVII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en in verband met de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet enige wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Het ministerie van Justitie

 

Art. I. Beroepswet
In onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet worden na onderdeel 3 de onderdelen 3a en 3b ingevoegd, luidende:
3a. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
3b. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

Art. II. Koppelingswet
Indien de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen eerder in werking treedt dan of gelijktijdig met het bij koninklijke boodschap van 26 juni 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland (Kamerstukken 24 233), wordt artikel XI, onderdeel A, van laatstgenoemde wet vervangen door:
A.
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
i. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

 

Art. III. Wetboek van Koophandel
Artikel 415, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel wordt vervangen door:
-4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop van loon als bedoeld in het eerste lid met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, dan wel met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge zowel de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

 

HOOFDSTUK  II

Het ministerie van Binnenlandse Zaken

 

Art. IV. Wet Rietkerk-uitkering
In artikel 8 van de Wet Rietkerk-uitkering vervalt ", de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28)" en wordt "Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 249)" vervangen door: Algemene nabestaandenwet.

 

 

HOOFDSTUK  III

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

 

Art. V. Wet op de studiefinanciering
In artikel 17e, vierde lid, van de Wet op de studiefinanciering wordt "Algemene Arbeidsongeschiktheidswet" vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

Art. VI. Wet op het basisonderwijs
In artikel 4, twaalfde lid, van de Wet op het basisonderwijs wordt "Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90)" vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x