MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 7 (amendement-Noorman-den Uyl en Bakker)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 8 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 10 (herdruk) (gewijzigd amendement-Noorman-den Uyl en Bakker)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 11 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 12 (motie-Van Blerck-Woerdman c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 661, nr. 13 (motie-Noorman-den Uyl c.s.)
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2940
- Handelingen II 1997-1998, blz. 5390-5394
- Handelingen II 1997-1998, blz. 5428
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 661, nr. 193 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 661, nr. 193a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 661, nr. 193b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 661, nr. 193c (eindverslag)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 1329

 

 

 

WET van 9 april 1998, Stb. 1998, 278, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid). Inwerkingtreding: 1 januari 1999 (Stb. 1998, 386).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen omtrent terugvordering en verhaal van kosten van bijstand en uitkeringen op grond van socialevoorzieningswetten en socialeverzekeringswetten, alsmede daarmee verband houdende wijzigingen in andere wetten aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Na artikel 78a wordt een artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:
Art. 78b.¹
-1. In afwijking van artikel 78 kunnen burgemeester en wethouders besluiten van terugvordering of van verdere terugvordering af te zien, indien de belanghebbende:
a. gedurende vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. gedurende vijf jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;
c. gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment zal gaan verrichten; of
d. een bedrag overeenkomend met ten minste 50% van de restsom in één keer aflost.
-2. De in het eerste lid, onderdeel a en b, genoemde termijn is drie jaar, indien:
a. het gemiddeld inkomen van de belanghebbende in die periode de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c en 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, niet te boven is gegaan; en
b. de terugvordering niet het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 65, eerste lid.
-3. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van vorderingen welke door pand of hypotheek op een goed of goederen zijn gedekt, behoudens voor zover zij niet op die goederen verhaald kunnen worden.
-4. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot dit artikel nadere regels worden gesteld.
B.
Artikel 87, tweede lid, wordt vervangen door:
-2. Artikel 14f is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien het gemiddeld inkomen van de belanghebbende gedurende drie jaar de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c en 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, niet te boven is gegaan, burgemeester en wethouders de aflossingsbedragen lager vaststellen.
C. [MvT]
In artikel 95 wordt "artikel 93 en 94" vervangen door: artikel 93 of 94.
D. [MvT]
Na artikel 96 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:
Art. 96a.
-1. Indien degene die bijstand ontvangt of heeft ontvangen en ten aanzien van wie door de rechter een verhaalsbedrag verschuldigd ingevolge artikel 93 of 94 is vastgesteld, zijn woonplaats verplaatst naar een andere gemeente en aldaar bijstand ontvangt of heeft ontvangen, gaat de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak op de andere gemeente over.
-2. De vertrekgemeente blijft bevoegd tot tenuitvoerlegging voor zover het gaat om betalingsachterstanden ter zake van verhaal van bijstand die door die gemeente is verleend.
E. [MvT]
Artikel 101 wordt vervangen door:
Art. 101.
Degene op wie verhaal wordt gezocht, is verplicht desgevraagd aan burgemeester en wethouders de inlichtingen te verstrekken die voor verhaal ingevolge dit hoofdstuk van belang zijn.
F. [MvT]
Artikel 108 wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.