MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 8 (amendement-Rosenmöller c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 9 (amendement-Rosenmöller c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 10 (amendement-Rosenmöller c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 11 (amendement-Bijleveld-Schouten c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 12 (amendement-Bijleveld-Schouten c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 13 (amendement-Van Middelkoop c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 14 (amendement-R.A. Meyer c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 15 (amendement-Bijleveld-Schouten)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 16 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 17 (motie-Bakker c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 18 (motie-Meyer c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 900, nr. 19 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 1997-1998, blz. 5450-5466
- Handelingen II 1997-1998, blz. 5545-5564
- Handelingen II 1997-1998, blz. 5643-5644
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 900, nr. 314 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 900, nr. 314a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 900, nr. 314b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 900, nr. 314c (eindverslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 900, nr. 314d (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 900, nr. 314e (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 900, nr. 314f (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 1999-2000, 25 900, nr. 87 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 1999-2000, 25 900, nr. 87a (verslag)
- Kamerstukken I 1999-2000, 25 900, nr. 87b (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 1999-2000, 25 900, nr. 87c (motie vaste commissie voor SZW)
- Kamerstukken I 2000-2001, 25 900, nr. 195 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 1667-1680
- Handelingen I 1997-1998, blz. 1691-1704
- Handelingen I 1999-2000, blz. 1548-1550
- Handelingen I 1999-2000, blz. 1687-1688

 

 

 

WET van 18 juni 1998, Stb. 1998, 377, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden. Inwerkingtreding: 1 juli 1998, zie artikel VII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, met het oog op het voorkomen van onbillijkheden en teneinde enige correcties aan te brengen in de Algemene nabestaandenwet, de Algemene nabestaandenwet ¹ en de Wet financiering volksverzekeringen te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Volgens de redactie dient "Algemene nabestaandenwet" te worden vervangen door: Wet op de inkomstenbelasting 1964.

 

 

Art. I. Wijziging Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel f komt te luiden:
f. halfwees: een ongehuwd kind van wie de vader of de moeder is overleden en van wie die vader of moeder op de dag van overlijden:
1º. verzekerd was op grond van deze wet en dat als gevolg van dat overlijden nog één overlevende ouder heeft; of
2º. verzekerd was op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, zoals die wet luidde op de dag vóór inwerkingtreding van deze wet, en dat als gevolg van dat overlijden nog één overlevende ouder heeft die het kind al geruime tijd vóór het overlijden niet heeft verzorgd en opgevoed noch op substantiële wijze heeft bijgedragen in de kosten van diens levensonderhoud en dit ook na het overlijden niet doet en naar verwachting niet zal doen;.
2. Na onderdeel j worden, onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het einde van dat onderdeel j, twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:
k. hulpbehoevende: de persoon die vanwege ziekte of één of meer stoornissen van lichamelijke, verstandelijke of geestelijke aard blijvend niet in staat is een eigen huishouding te voeren, daar hij dagelijks is aangewezen op intensieve zorg van anderen;
l. gezamenlijke huishouding ten behoeve van de verzorging van een hulpbehoevende:
1º. de gezamenlijke huishouding van een nabestaande met een hulpbehoevende indien de nabestaande of de overleden verzekerde een huishouding is gaan voeren met het doel de hulpbehoevende te gaan verzorgen; of
2º. de gezamenlijke huishouding van een nabestaande die hulpbehoevende is met een ander, indien de nabestaande een huishouding is gaan voeren met het doel door die ander te worden verzorgd.
B. [MvT]
Aan artikel 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
-7. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het tweede lid wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd of voormalig pleegkind van de nabestaande of een meerderjarig eigen, aangehuwd of voormalig pleegkind van de overleden verzekerde of van de persoon die met de nabestaande een gezamenlijke huishouding voert.
C. [MvT]
Aan artikel 14 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.