MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 8 (amendement-Rosenmöller)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 9 (amendement-Adelmund)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 22 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 24 (motie-Van Vliet c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 25 (motie-Van Vliet c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 26 (motie-M.B. Vos c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 27 (motie-Adelmund c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 30 (gewijzigde motie-Van Vliet c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 618, nr. 31 (gewijzigde motie-Van Vliet c.s.)
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2300-2325
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2351-2357
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2394
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2395
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 618, nr. 165 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 618, nr. 159a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 618, nr. 159b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 618, nr. 159c (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 618, nr. 159d (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 618, nr. 159e (eindverslag)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 1643-1663

 

 

 

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 412, tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in socialeverzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof. Inwerkingtreding: 1 oktober 1998 (Stb. 1998, 554).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bestaande belemmeringen in socialeverzekeringswetten bij het opnemen  van onbetaald verlof weg te nemen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Ziektewet  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
h. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer overeengekomen periode van verlof waarbij op grond van artikel 6, tweede lid, geen dienstbetrekking aanwezig is.
B. [MvT]
Artikel 6, tweede lid, onderdeel c, vervalt.
C. [MvT]
In artikel 29, tweede lid, onderdeel c, wordt de zinsnede "de verzekerde van wie de dienstbetrekking" vervangen door: de verzekerde van wie de privaatrechtelijke dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3,.
D. [MvT]
In artikel 44 wordt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:
-2. Het eerste lid blijft buiten toepassing ten aanzien van degene die onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop de verzekering een aanvang nam, ononderbroken onbetaald verlof, tot een maximum van achttien maanden, heeft genoten, behoudens voor zover het betreft ongeschiktheid tot werken in de zin van het eerste lid, die bestond op de dag voorafgaande aan de eerste dag van dit verlof. Als ononderbroken onbetaald verlof wordt aangemerkt perioden van onbetaald verlof die elkaar met een onderbreking van minder dan één maand opvolgen.
E. [MvT]
Aan artikel 46, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:
Indien de verzekering berust op een privaatrechtelijke dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3, ontstaat de in de eerste zin bedoelde aanspraak op ziekengeld eerst na het eindigen van die dienstbetrekking.

 

Art. II. Wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
j. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer overeengekomen periode van verlof waarbij op grond van artikel 6, tweede lid, geen dienstbetrekking aanwezig is.
B. [MvT]
Artikel 6, tweede lid, onderdeel c, vervalt.
C. [MvT]
Aan artikel 17, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.