blz. 1  

Kamerstukken II 1997-1998, 25 822

Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemeen
2 Financiële effecten
xArtikelsgewijs
xx Artikel I
 

 

 

[Algemeen, red.]

 

Algemeen


     Bij de herinrichting van de Algemene bijstandswet, die op 1 januari 1996 is ingegaan, is de mogelijkheid om aan Nederlanders die in het buitenland in financiële moeilijkheden komen te verkeren bijstand te verlenen niet meer opgenomen voor nieuwe aanvragers.
     Nog in dezelfde winter van 1996 kwam een aantal Nederlandse binnenschippers in het buitenland vast te zitten in het ijs. Sommige onder hen kwamen hierdoor in ernstige financiële moeilijkheden. Door het vastzitten in het ijs verwierven deze binnenschippers geen inkomen meer; ze waren immers niet in staat hun bedrijf uit te oefenen. Als bovendien geen financiële reserves aanwezig bleken en op grond van de financiële belasting van de onderneming de bank niet meer bereid was de kredietverlening uit te breiden, konden deze schippers niet meer voorzien in de kosten van het bestaan.
     De omstandigheden maakten het ook onmogelijk om een bijstandsaanvraag in Nederland in te dienen, immers men kon het schip niet in de steek laten. Een oplossing die vóór de wijziging van de Abw voorhanden was, namelijk bijstandverlening aan Nederlanders in het buitenland, was er niet meer. Ook in de winter van 1996/1997 deden zich deze problemen voor.
     Hierdoor is een situatie ontstaan die ertoe leidt dat door het ontbreken van de mogelijkheid van financiële hulp in de vorm van bijstandverlening binnenschippers in het buitenland in zodanige problemen kunnen komen dat zij hun bedrijf moeten beëindigen en terug in Nederland van de bijstand afhankelijk worden. Dit acht het kabinet niet acceptabel.
     Om deze moeilijkheden in een volgende strenge winter te voorkomen, is besloten de Algemene bijstandswet zodanig te wijzigen dat aan Nederlandse binnenschippers die in het buitenland met onoverkomelijke financiële moeilijkheden worden geconfronteerd bijstand kan worden verleend. Daarmee worden ook zoveel mogelijk waarborgen geschapen om de bestaansvoorziening voor de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.