MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1997-1998, 26 121, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1997-1998, 26 121, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 121, nr. 4 (verslag)
- Handelingen II 1998-1999, blz. 1069
- Kamerstukken I 1998-1999, 26 121, nr. 69 (eindverslag)
- Handelingen I 1998-1999, blz. 205-206

 

 

 

WET van 26 november 1998, Stb. 1998, 670, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (overheidsvertegenwoordigers in sectorraden). Inwerkingtreding: 11 december 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 te wijzigen zodat sectorraden kunnen worden gevormd waarvan bestuursleden worden benoemd door rechtspersonen of bestuursorganen die door de minister zijn aangewezen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 56 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid.
2. Aan Artikel 56 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt na het eerste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.