Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1998-1999, 26 245.
Handelingen II 1998-1999, blz. 2020-2076, 2149-2151.
Kamerstukken I 1998-1999, 26 245 (107).
Handelingen I 1998-1999, zie vergaderingen d.d. 14 en 15 december 1998.

 

 

WET van 17 december 1998, Stb. 1998, 725, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 1999). Inwerkingtreding: 1 januari 1999, zie artikel XVII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het Belastingplan 1999 wenselijk is maatregelen te treffen in het kader van het inkomensbeleid, een bijdrage te leveren aan een verdere vergroening van het fiscale stelsel en in samenhang daarmee het prijsindexcijfer van de Wet op de studiefinanciering te wijzigen, om maatregelen te nemen in het kader van auto en vervoer, met name ter bevordering van milieuvriendelijke vervoersmodaliteiten, en voorts om enige andere belastingmaatregelen te treffen waaronder aanpassingen van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in verband met het voorkomen van ongewenste renteaftrek vooruitlopend op de herziening van het belastingstelsel in het kader van de 21e eeuw;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In artikel 6, dertiende lid, van de Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering wordt "artikel 46, tiende lid" vervangen door: artikel 46, elfde lid.

 

Art. VI.
In artikel 10, vijfde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen wordt "het eerstvermelde bedrag in kolom II van de tarieftabel" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.