Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

VEEGWET  SZW  1998

Versie 24 december 1998

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1998-1999, 26 239.
Handelingen II 1998-1999, blz. 1940-1968, 2147.
Kamerstukken I 1998-1999, 26 239 (109, 109a).
Handelingen I 1998-1999, zie vergaderingen d.d. 21 en 22 december 1998.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998). Inwerkingtreding: 31 december 1998, zie artikel 56.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is technische reparaties en enkele andere wijzigingen in enkele socialezekerheidswetten en enige andere wetten aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Doelgroep Wagw en uitvoering loonkostensubsidie in de periode van 1 januari tot 1 juli 1998

 

Art. 1. Doelgroep Wagw  [MvT]
In de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1998 wordt onder gehandicapte werknemer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1, van de Wet arbeid gehandicapte werknemers tevens verstaan een werknemer aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

Art. 2. Uitvoering loonkostensubsidie  [MvT]
In afwijking van artikel 70 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden in de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1998 de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van artikel 62 van die wet verricht door de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht voor de sector waarbij de in artikel 62 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering bedoelde werkgever behoort. Artikel 66, vierde en vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is van overeenkomstige toepassing.

 

 

HOOFDSTUK  II

Wijzigingen

 

Art. 3. Algemene bijstandswet  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 5, eerste lid, onder 2, wordt "artikel 44m, eerste of vierde lid" vervangen door: artikel 44m, eerste of zevende lid.
B.
[MvT]
In artikel 9, tweede lid, onderdeel c, wordt "scholing of opleiding als bedoeld in artikel 113, eerste lid, onderdeel g" vervangen door: scholing of opleiding als bedoeld in artikel 113, eerste lid, onderdeel e, dan wel een scholing of opleiding als voorziening op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden.
C.
[MvT]
In artikel 14f, tweede lid, wordt "of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen" vervangen door: , de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet inkomensvoorziening kunstenaars.
D.
[MvT]
In artikel 17, vierde lid, wordt "artikel 18c, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen" vervangen door: artikel 7, eerste lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen.
E.
[MvT]
In de artikelen 20, derde lid, onderdeel b, en 52, eerste lid, onderdeel c, wordt "aanvraag om bijstand" steeds vervangen door: aanvang van de bijstandverlening.
F.
[MvT]
In de artikelen 24, onderdeel b, 27, tweede lid, 43, tweede lid, onderdeel j, 44, 47, derde lid, 51, eerste lid, onderdeel a, 52, eerste lid, onderdeel e, 67, derde lid, en 99, eerste lid, wordt "bijstandverlening" steeds vervangen door: bijstandsverlening.
G.
[MvT]
In artikel 36, eerste lid, onderdeel b, wordt "scholing of opleiding als bedoeld in artikel 113, eerste lid, onderdeel g" vervangen door: scholing of opleiding als bedoeld in artikel 113, eerste lid, onderdeel e, dan wel een scholing of opleiding als voorziening op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden.
H.
[MvT]
Aan artikel 43, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
o. subsidies die op grond van artikel 3 van de Wet inschakeling werkzoekenden worden verstrekt voor het onverplicht, in georganiseerd verband, verrichten van onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten, voor zover deze subsidies:
1. binnen een tijdvak van een kalendermaand minder bedragen dan 150,00; en
2. worden verstrekt aan een langdurig werkloze als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inschakeling werkzoekenden, dan wel aan een belanghebbende die behoort tot een categorie van personen voor wie n of meer van de verplichtingen, bedoeld in artikel 113, eerste lid, niet gelden op grond van de artikelen 107, eerste en tweede lid, of 113, vierde lid.
I.
[MvT]
In artikel 47, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede "een premie voor het voltooien van een scholing of opleiding of voor het aanvaarden of behouden van arbeid" vervangen door: een premie voor het voltooien van een scholing of opleiding of voor het aanvaarden of behouden van betaalde arbeid of een subsidie voor het onverplicht, in georganiseerd verband, verrichten van onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten.
J.
[MvT]
In artikel 84, tweede lid, wordt "gezinsbijstand" vervangen door: gezinsbijstand aan gehuwden.
K.
[MvT]
Indien artikel I, onderdeel C, van de Wet van 9 april 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid) (Stb. 1998, 278) eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel 95 de zinsnede die begint met "Bij de beoordeling" en eindigt met "het te verhalen bedrag" vervangen door: Bij de beoordeling van het bestaan van het verhaalsrecht, bedoeld in artikel 93 of 94, en de omvang van het te verhalen bedrag.
L.
[MvT]
In artikel 122, eerste lid, onderdeel c, wordt "artikel 7 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers" vervangen door: artikel 8 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
M.
[MvT]
Artikel 125, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt "artikel 91, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen" vervangen door "artikel 89, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997" en wordt "artikel 56" vervangen door: artikel 38, eerste lid, onderdeel a.
2. Onderdeel c wordt vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x